Dobrý večer, dnes je neděle 17.1.2021, Svátek má Drahoslav a zítra Vladislav

MSc.
Master of Science

Studijní program AAHEA, USA
(profesní studium)

Aplikovaná informatika

 

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění, s možností zahájit studium již nyní.

Přihlásit se můžete zde: Přihláška ke studiu

 

Komu určeno

Studium je určeno manažerům a specialistům v oblasti IT, CIO, produktovým manažerům IT, vedoucím týmů IT, programátorům, vedoucím podnikových informačních systémů, správcům datových center, správcům sítí, učitelům informatiky na základních a především středních školách, vývojářům a dalším pracovním pozicím v oblasti IT.

Délka studia:

Studium programu MSc. trvá 12 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač své studium i rozvolnit. Přihlásit se můžete kdykoliv, protože když se sejde skupina přihlášek ke stejné specializaci, zahájíme studium bezodkladně. Na nic nemusíte čekat.
Tempo studia si může posluchač řídit sám.

Podmínky pro přijetí k studiu

Ke studiu přijímáme zájemce, kteří mají vysokoškolské vzdělání, včetně bakaláře, absolutorium vyšší odborné školy nebo středoškolské vzdělání s odbornou praxí při vedení týmů nebo projektů.

Informace o systému a cílech studia

ai-1

Cílem studia je modelovat specialistu IT, který je schopný řídit rozvoj IT v malých, středních, ale i velkých podnicích. Vybuduje si potřebné znalosti a praktické dovednosti v oblasti podnikových informačních systémů tak, aby mohl nejen projektovat rozvoj podniku v této oblasti, ale aby byl schopen firmu zastupovat při projednávání odborných požadavků se zástupci projekčních i dodavatelských firem. Proto jsou ve studijním profilu zařazeny moduly Databázové systémy, Softwarové inženýrství a Architektura softwaru a Počítačové sítě. Absolvent bude připraven na složitý systém přechodu firmy na využívání internetu věcí v provozních procesech, v řídících procesech a v evidenčních procesech. Bude schopen propojovat firmu prostřednictvím internetových technologií s dceřinkami v ČR i zahraniční a eventuálně zabezpečovat propojení dceřinky na řídící struktury nadnárodních firem a jejich centrály. V malých a středních firmách ocení absolvent vybudované kompetence v oblasti objektového programování. Dosáhne také dobré základny pro využívání software pro zpracování big dat a může se stát průkopníkem pro transfer firemního software od klasických programů k programům s využitím umělé inteligence. Z tohoto profilu je zřejmé, že takový pracovník se stane velmi brzy „zlatým límečkem“, jak jej kdysi definoval P. Drucker. Stane se nedílnou a nepostradatelnou součástí top managementu firmy, v níž bude pracovat.

Školné:

Školné platí student v měsíčních splátkách – viz školné MSc.

Obsah studia
První semestr
Internetové technologie
Podnikové informační systémy
Umělá inteligence
Objektové programování
Ochrana osobních údajů
Druhý semestr
Databázové systémy
Softwarové inženýrství a architektura softwaru
Cloudy, Big data, NoSQL databáze a datamining
Počítačové sítě
Závěrečný seminář

 

Pokud Vám všechny informace splnily to, co od studia očekáváte, neváhejte a přihlaste se ke studiu.


Telefon: +420 603 470 951|e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Internetové technologie                     

Tento předmět je koncipován na vybudování celkového  pohledu  na jednotlivé nástroje, techniky a přístupy, jejichž cílem je poskytnout určité služby a výstupy koncovým uživatelům, a to v prostředí dnešního moderního a stále se rozrůstajícího Internetu.  Nejvýznamnějšími kapitolami jsou JAVASCRIPT, charakteristika a lexikální elementy, JAVASCRIPT vstup a výstup dat, aplikace PHP a JAVASCRIPT, aplikace AJAX technologie, redakční systémy, Google API, XML technologie.

Podnikové informační systémy

Student získává všeobecné informace o významu informací, znalostí ve všech oborech lidské činnosti. Je podržen význam informací v rozhodovacích procesech a manažerské praxi. Je seznámen s postupným vývojem stávajících podnikových informačních systémů. Význam ICT technologií – přes CAD a CAM v podniku, postupné aplikace počítačů v ekonomické oblasti firmy – vyústilo ke vzniku prvních ERP systémů. Student je schopen se orientovat v široké nabídce různých ERP systémů v našich podmínkách. Je obeznámen využitím ICT technologií na všech úrovních řízení. Je schopen posoudit vhodnost řešení IS pro dané aplikační podmínky. Umí uplatňovat výpočetní techniku při realizaci CRM a SCM řešení. Dokáže doplňovat nebo modifikovat moduly ERP systému zaváděného ve firmě dle konkrétních požadavků. Uplatňuje filosofii business inteligence, využití databázových systémů a dalších technologií souvisejících s efektivním ukládáním a vyhledáváním dat.

Filosofie efektivního řízení a s tím související nezbytnost zavádění ICT technologií a informačních systémů se postupně uplatňuje prakticky všude. Vznikají resortní informační systémy. Veřejná správa musí plně využít nových informačních a komunikačních technologií (ICT ), jako nástroje k zefektivnění vlastní činnosti a k poskytování lepších veřejných služeb občanům a ekonomickým subjektům. Cílem je vybudovat komunikační infrastrukturu jako podstatný předpoklad rozvoje informační společnosti. Student je obeznámen s aktuální problematikou zavádění ICT technologií do všech oblastí státní správy a samosprávy, dokáže pracovat na digitalizaci a archivaci dokumentů (E-Justice), umí se podílet na informatizaci samospráv (podíl na návrhu různých varovných informačních systémů). Dokáže uplatnit metody a prostředky vedoucí k zajištění ochrany dat, a další.

Umělá inteligence

Umělá inteligence vstupuje do našeho každodenního života. Často si t ani dost dobře neuvědomuje. V následujících několika létech zcela změní výrobní technologie i životní prostředí člověka. Je prot jisté, že se s touto technologií a jejími možnostmi potřebuje seznámit každý manažer. Nikoliv jako projektant, ale jako každodenní uživatel v osobním i profesním životě. Proto dáváme našim posluchačům informace o současném poznání v toto oblasti a vedeme posluchače k zamyšlení, která pracoviště budou v jeho firmě touto technologií zasažena v nejbližší budoucnosti a jak se na tuto situaci má připravit jak on, tak i jeho pracovní tým.

Objektové programování                     

Oblast objektově orientovaného programování se zaměřuje na aplikaci algoritmů s využitím moderních technik programování a způsobu myšlení pomocí objektů a vlastností pro konkrétní praxi. Při této změně využití objektů je kladen důraz na popis tvorby objektů a jejich atributů v části změny syntaxe jazyka a dále na možnosti aplikace nových částí jako je uzavřenost objektu, dědění vlastností od jiného objektu nebo použití konstruktorů a destruktorů objektu. Tyto základní metody jsou aplikovány pomocí jazyka C++ s ukázkami na vědeckotechnických výpočtech, práce s textovými soubory, nebo algoritmy třídění textové databáze. Jednotlivé ukázky vedou k pochopení principů tak, aby byly aplikovatelné v programátorské praxi a ukazovaly na další vývoj v tomto směru programování.

Ochrana osobních údajů

Cílem modulu je dobře se seznámit s GDPR a jakmile vyjde zákon, regulující tuto problematiku v ČR, i s jeho požadavky. Následně na požadavky těchto norem promyslet si specifika projektu jejich realizace v instituci. Výstupem tohoto modulu bude podrobné seznámení se zněním stávajících norem, především GDPR a promyšlení povinností a cílů jednotlivých útvarů a pracovníků, včetně organizační struktury, doplňků pracovních smluv, dopadu na obchodních smluv, se zněním nově přijímaných zákonů a dalších norem atd.

Databázové systémy

Předmět poskytuje informace o základních, ale i pokročilých vlastnostech a principech databázových systémů. Z teoretické části jsou přednášené následující témata: princip databázového zpracování údajů, návrh databázového schématu, z teoretické části jsou přednášené následující témata: princip databázového zpracování údajů návrh databázového schématu, resp. entitno relačního schématu, optimalizace navrženého schématu pomoci aplikace normálních forem, definice relací a jejich vlastností, definování relační integrity, relační algebra.

V praktické části je procvičováno nasazení databázových systémů v reálných aplikacích, tvorba vlastních aplikací.

Pracuje se s nástroji pro zprávu databází: konzola databázového serveru MySQL, administrátorské desktopové nástroje (MySQL workbench) a administrátorské webové nástroje (phpMyAdmin). Klade se důraz na zvládnutí práce s databází MySQL v prostředí webu. Pro komunikaci s databází se využívá jazyk php.

Softwarové inženýrství a architektura softwaru

Předmět podává informace o základních, ale i pokročilých procesech při vývoji software. V teoretické části jsou přednášena témata související s procesem specifikování požadavků na software, návrh software, tvorby harmonogramu při vývoji software, testování software.

V praktické části se pomocí diagramů (class diagram, use case diagram, state diagram, sequence diagram, Component diagram) a jazyka UML vytváří modely software z různých aspektů. Opis vytvářeného software pomocí UML diagramu je úzce spjat s objektově orientovaným návrhem.

Při práci se zdrojovým kódem je poukázáno na různé metody (agilní programování, extrémní programování) a tvorbu dostatečné dokumentace k vytváření software z pohledu budoucího uživatele ale i z pohledu vývojového pracovníka. Důraz je kladen na principy, které jsou v souladu s normami ISO zaměřené na tvorbu software a bezpečnost aplikací.

Cloudy, Big data, NoSQL databáze a datamining  

Aplikace cloudových technologií je v současné době jedna z cest o kterých uvažují mnohé firmy při změně infrastruktury svých informačních systémů. Významnou roli hraje nabídka cloudových řešení od nejrůznějších firem s různými cenovými nabídkami. Právě na tuto oblast se zaměřuje část výuky s důrazem na vytvoření vlastního projektu s analýzou možností této změny pro praxi. Cloudová řešení přinesou velké množství dat, které se firmy musí naučit analyzovat novými nástroji, tak aby získaly znalosti aplikovatelné na vývoj firmy. Z těchto důvodů vznikají nové možnosti databázových řešení pro ukládání různorodých dat s možností jejich obecného vyhledávání. Tato část je zastoupena novými NoSQL databázemi a novými službami pro praxi.

Počítačové sítě

Předmět poskytuje ucelený přehled o stávající úrovni počítačových sítí a to jak po stránce technického vybavení (hardware), tak i programového vybavení (software). Student po získání elementárních vstupních informací se seznamuje s postavením a významem počítačových sítí (POS), zejména však v oblasti informačních systémů a v průmyslových podmínkách. Po osvojení výhod a nevýhod poskytovaných různými topologiemi sítě a fyzikálními principy přenosových médií dokáže samostatně projektovat jednoduché sítě v rozsahu LAN. Pro úspěšnou práci při návrhu i realizaci sítě je student obeznámen se specifickými vlastnostmi všech moderních přenosových datových prostředků v síti. Dokáže se rozhodnout pro správnou variantu pevných i bezdrátových spojů, metalických i optických –kabelových systémů, uplatnit princip ISDN, CATV, xDSL nebo satelitních spojů. V laboratorních podmínkách ověří funkčnost neprojektovaných datových komunikací včetně zapojení konektorů do kabeláže. Je seznámen s principy u nás nejrozšířenější strukturou LAN a to s Ethernet II. Zde je věnovaná pozornost všem variantám Ethernet (rychlý, přepínaný, gigabitový,...) Po zvládnutí principů činnosti sítě na úrovni LAN je student připravován k tomu, aby zvládl současné způsoby propojování LAN do větších celků. Za tím účelem je seznámen s principy opakovačů, mostů, směrovačů a to nejen na teoretické úrovni, ale v souvislosti s konkrétně realizovanými propojovacími prvky známých firem jako je Cisco, 3Com, a dalších. Praktické dovednosti ověří nastavováním síťových adaptérů při různých přenosových rychlostech ( 10Mbit/s, 1000 Mbit/s) mezi dvěma počítači v síti.

V další části předmětu student získává informace o aktuální problematice bezdrátových a mobilních POS. Dovede se orientovat v normách a standardech, zvláště pak IEEE. Seznamuje se s principy bezdrátových LAN, osvojuje si normy IEEE 802.11 (a, b, g,  ,, a další). Dokáže sestavit osobní síť včetně bezpečného nastavení pro klienta. Umí zprovoznit zařízení WiFi v režimu AP. Postupně se seznamuje s normami pro sítě v bezdrátovém pohybu, a normami pro návrh bezdrátových regionálních sítí. Zvláštní část předmětu je věnovaná službám poskytovaných POS; student se seznamuje s principy a různými druhy serverů (databázový, mailový, souborový, tiskový, a další). Dovede instalovat serverový operační systém a optimalizovat jej pro firewall. V dalším se seznamuje s principy síťových operačních systémů (Linux, Windows, Novell). Dokáže porovnat jejich vlastnosti a vybrat konkrétní typ pro danou aplikaci. Je schopen instalovat síťový operační systém a optimalizovat jej pro Proxy bránu, Paketový filtr apod.

Závěrem se seznamuje se Systém managementu informační bezpečnosti (ISMS), který je stále důležitější komponentou IMS organizace. Povinnost dodržování informační bezpečnosti pro řadu institucí je již uzákoněna, viz Zákon o kybernetické bezpečnosti. Informační bezpečnost zahrnuje širokou škálu implementovaných opatření pro zajištění přijatelné úrovně informační bezpečnosti organizace.

Závěrečný seminář

Posluchač si s ohledem na svoji pracovní pozici a záměr rozvoje kariéry vybere téma své závěrečné práce. Na seminářích jsou probírány následující okruhy:

 • Požadavky na závěrečnou práci
 • Požadavky na vedoucího a oponenta závěrečné práce
 • Norma ČSN 690, platná od 1. 4. 2011
 • Psaní odborných textů
 • Práce s uživateli v průběhu řešení závěrečné práce
 • Stanovení cílů závěrečné práce
 • Strategie a techniky vypracování závěrečné práce (úvod, obsah práce, závěr, atd.)
 • Využití průzkumu a aplikovaného výzkumu
 • Cíle, projekt a realizace pilotního provozu
 • Systém obhajob (před uživateli, před zadavateli, před útvarem)
 • Obhajoba závěrečné práce
 • Archivace výsledků práce posluchače v průběhu studia.

Novinky

Ukázka závěrečných prací