Příjemnou noc, dnes je neděle 17.1.2021, Svátek má Drahoslav a zítra Vladislav

MBA
Master of Business Administration

Mecar

Garant:

Miroslav Mečár
Doc., Ing., CSc.

Strategický management
Strategic management


Studijní program
American Association for Higher Education and Accreditation: Strategic management. Výstupem je profesní titul MBA.
Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb.
O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění a s možností zahájit studium již nyní!

Přihlásit se můžete zde: Přihláška ke studiu

 

Komu určeno

stm-1

Toto studium je určeno všem akcionářům, ředitelům, jednatelům, manažerům a specialistům, kteří mají zájem posílit svoje kompetence v oblasti strategického řízení své instituce.

Studium je určeno pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním, ale o přijetí mohou požádat i praktici se středoškolským vzděláním s potřebnou praxí.

Délka studia:

I když toto studium trvá 12 měsíců, může si, v případě pracovního zatížení, posluchač své studium i rozvolnit.

Cíle studia:

Globální i lokální prostředí, v němž naše podniky dnes působí, se rychle mění.

Umělá inteligence a big data a nový profil zákazníka mění každodenní operativu. Inovace a efektivní online řízení změn jsou každodenní součástí práce manažerů všech stupňů.

Mění se celá populace a to zasahuje významně do vývoje vnitřní kultury každé firmy. Management se musí snažit „udržet“ tento vývoj ve správném směru. Velikým problémem se stává řízení IT a kybernetická ochrana firmy.  Ty jsou nuceny disponovat s compliance programy na svoji alespoň minimální ochranu.

V současné době musí do své práce management začlenit strategické řízení nákupu, lidských zdrojů, rozvoje technologií a procesů. Musí mít smysluplný systém strategického řízení vize, cílů a zaměření operativy.

Management podniků i specialisté se tomuto vývojovému trendu musí pružně přizpůsobovat v operativě i ve strategických cílech i strategiích.

O dosažení tohoto cíle tento program usiluje.

Systém studia:

stm-2

Studium si řídí posluchač sám. Po přijetí ke studiu získá přístup ke studijním materiálům a před zahájením studia dostane posluchač podrobné informace o organizaci studia. Vlastní rychlost studia si řídí posluchač také sám, podle svých možností a pracovního zatížení.

Posluchač se na obsahu studia aktivně zúčastňuje.  Každý náš posluchač si obsah studia přizpůsobuje svým zájmům, a pokud to je možné i potřebám zaměstnavatele. Na začátku každého měsíce dostane posluchač elektronický studijní text předmětu, který ten měsíc studuje. V průběhu studia této dokumentace student neustále aplikuje nové poznatky na svoji praxi. Plně využívá a navazuje na  své dosavadní zkušenosti.

Na závěr studia vypracuje posluchač závěrečnou práci na téma, které odpovídá jeho pracovní specializaci a často i pracovní pozici a tuto obhájí před závěrečnou komisí, složenou z profesorů, docentů a zkušených praktiků.

V případě týmu složeného z více studentů z jednoho pracoviště odevzdá tým společnou disertační práci, kterou společně obhajuje. Mimo to dostanou všichni studenti slevu na školném po individuální dohodě.

Obsah studia
Modul č. 1  
Inovace a řízení změn
Umělá inteligence, big data a marketingové řízení firmy
Podniková kultura a řízení znalostí
Ochrana osobních dat, soukromí a kybernetická ochrana podniku
Compliance – ochrana před trestní odpovědností
Modul č. 2 
Strategické řízení nákupu
Strategické řízení lidských zdrojů
Strategické řízení technologií a procesů ve firmě
Strategický management moderní firmy
Závěrečný seminář

 Pokud Vám všechny informace splnily to, co od studia očekáváte, neváhejte a přihlaste se ke studiu.


Telefon: +420 603 470 951|e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Inovace a řízení změn (Cnge Managemen)

Základním faktorem naší současné civilizace, života populace, podnikatelského prostředí a podniku je permanentní inovace a permanentní změna v její činnosti. Bez neustálé inovace produkce a procesů, dnes zahyne každý podnik. A požadavek na neustálou inovaci vyvolává požadavky na neustálé změny v činnosti podniku a jeho řízení.  Manažeři musí umět každodenní tok změn efektivně řešit. Řízení změn je oblast, která se zaměřuje na změny, na jejich zavádění a prosazování do života organizace.

Život a fungování každé organizace je ovlivněn nejrůznějšími podněty, které přicházejí z okolního prostředí., ale také z vnitřního prostředí. Zejména vnější změny jsou v 21. století stále rychlejší než kdy předtím.

Řízení změn v organizaci kromě samotného řízení procesu změny zahrnuje i schopnost změny předvídat, včas se přizpůsobit, připravit a rychle reagovat.

Student si vybuduje svůj přístup k inovačním procesům i k řešení jak  rozvojových ( strategických změn), tak i  změn  provozních.

Umělá inteligence, big data a marketingové řízení firmy

Marketing a obchod začíná významně využívat big data, která zpracovává prostřednictvím umělé inteligence. Marketér a obchodník se proto v tomto modulu seznámí se základními principy strojového učení, se základními principy uplatnění umělé inteligence v on-line marketingu, s rizikem a příležitostmi, které přináší.  Absolvent se seznámí s možnostmi využití umělé inteligence na zlepšení kontaktů se zákazníky, s možnostmi zpříjemnění nabídky a s důsledky umělé inteligence na změnu nákupní zkušenosti, prodeje a reklamního trhu. V další části tohoto modulu se seznámí student s možností využívání big dat a jejich využití k vytvoření hodnoty pro zákazníka.

Podniková kultura a řízení znalostí

O úspěšnosti firem rozhoduje již dnes úroveň podnikové kultury. Ta může vytvářet synergii jednotlivých pracovníků, stimulovat jejich výkonnost a rozvíjet etiku na pracovišti. Dobrá podniková kultura udrží i ty pracovníky, kterým konkurence nabídne vyšší finanční ohodnocení. Dobrá podniková kultura rozvíjí osobnost každého pracovníka. Posluchač si také uvědomí, že podniková kultura zasahuje i mimo vlastní pracovní tým – zasahuje rodiny pracovníků a okolí formy. Proto je součástí tohoto modulu také aktivita posluchače, při níž si provede SWOT analýzu podnikové kultury zaměstnavatele a navrhne činnosti, pro její optimalizaci. To vše začlení do organizace a řízení týmu a firmy.

Ochrana osobních údajů a kybernetická ochrana firmy

Cílem modulu je dobře se seznámit s GDPR a jakmile vyjde zákon, regulující tuto problematiku v ČR, i s jeho požadavky. Následně na požadavky těchto norem promyslet si specifika projektu jejich realizace v instituci. Výstupem tohoto modulu bude podrobné seznámení se zněním stávajících norem, především GDPR a promyšlení povinností a cílů jednotlivých útvarů a pracovníků, včetně organizační struktury, doplňků pracovních smluv, dopadu na obchodních smluv, se zněním nově přijímaných zákonů a dalších norem atd.

Posluchači se seznámí s aktualizovanou verzi Strategie kybernetické bezpečnosti pro EU, s Národní strategií kybernetické bezpečnosti ČR a dalšími strategickými normami, které mají přímý dopad na organizaci zabezpečení podniku. Účastníci kurzu analyzují nejen příležitosti, ale konkrétní formy hrozeb podniku (technologický vývoj, stakeholdeři, vývoj ekonomického a politického prostředí konkrétního podniku a vnitřní možná ohrožení). Našim cílem je, aby se posluchači nahlédl do své budoucnosti, anebo se alespoň podíval na svou firmu nezaujatým, objektivním pohledem. Součástí této analýzy bude také odhad alokovaných zdrojů potřebných na přechod na nové technologie. Cílem tohoto modulu je ujasnit si oblasti, v nichž může být některý provoz kyberneticky, nebo jinak ohrožen a důsledky GDPR pro tyto oblasti.

Posluchači týmové formy studia pokračují v řešení projektu aplikace GDPR do činnosti podniku.

Compliance – ochrana před trestní odpovědností

Žijeme v době, kdy nám může každý náš pracovník vědomě, nebo nevědomě způsobit pro naši firmu velice nepříznivý stav – trestní stíhání podniku. Proto byl do profilu studia začleněn nástroj, který může podniku pomoci při obvinění  takového trestného činu.  Jako součást studia si vypracuje každý posluchač potřebný  compliance program. Ujasní si při tom mnoho nebezpečí, o nichž neměl doposud dostatečné povědomí.

Strategie řízení nákupu

Jak dnes vidíme v lokálním i globálním prostředí, strategie nákupu mže významně ovlivnit úspěšnost podniku a někdy i jeho existenci. Špatně zvolená strategie nákupu vás připravuje o zisk! 

Manažeři musí od obchodního útvaru žádat jasnou představu o tom, jak vybrat nejúčinnější strategii nákupu pro každou komoditu (skupinu výrobků nebo služeb), která odpovídá specifickým podmínkám společnosti. Špatně zvolená nákupní strategie je častou příčinou zbytečně vysokých nákupních cen, nedostatečné kvality, nespokojených interních zákazníků nebo špatných vztahů s dodavateli.

Pokud ale chcete vytvářet a implementovat optimální strategie nákupu, pokud chcete nakupovat za těch nejlepších možných podmínek, pokud chcete mít dostatečnou zásobu, pokud chcete umět pružně a rychle reagovat na požadavky interních zákazníků, musíte mít v oblasti řízení nákupu jasno. Musíte jednat na základě promyšleného postupu, díky kterému rozpoznáte nové příležitosti a uvědomíte si potencionální hrozby. Tento modul vám má být zdrojem potřebných informací.

 

Strategické řízení technologií a procesů ve firmě

Strategické řízení firmy musí ve svých cílech a plánech nejen správně odhadnout vývoj naší populace, vývoj obchodního prostředí lokálního a globálního, vývoj politický a vývoj profilu a priorit populace, ale též vývoj technologií, které dnes musí podnik online do své činnosti zapojovat. Nejde jen o umělou inteligenci, automatizaci a robotizaci a  nástup technologií internetu věcí. Jde také o takové fenomény, jako je razantní nástup nanotechnologií, technologií pro kybernetickou ochranu firmy, technologii pro ochranu osobních dat, atd. Tyto nové technologie zcela mění procesy, které podnik využívá při hlavní činnosti, ale vyvolávají též potřebu instalovat v podniku paralelně k již dnes probíhajícím procesům on-line procesy evidence a zpracování a využívání provozních, výrobních a evidenčních dat. U všech těchto technologií je smysluplné, aby se náš student seznámil s příležitostmi, které mu již dnes nabízí a v nejbližší budoucnosti nabídnou. Bez zachycení jejich vývojových trendů může i dnes úspěšný podnik rychle zahynout.

Strategický management moderní firmy

Předmět doplňuje k dosavadním znalostem a dovednostem managementu, marketingu, ekonomiky a účetnictví znalosti a dovednosti strategického plánování a řízení podniku v turbulentním prostředí s vysokým stupněm neurčitosti při rozhodování. V oblasti znalostí si posluchač osvojí znalosti principů struktury strategického řízení MSP, modelů strategického řízení, principy projektování podnikové vize poslání podniku, vyhodnocení podnikové filosofie a politiky pro konkrétní podnik, analýzy vnitřního, externího a celkového, principy projektování strategie podniku, tvorby analýz hierarchií v podniku, rozhodování o účelné strategii, principy a tvorba strategického plánu podniku, implementace prostředí strategie v podniku. Pochopí příčiny vzniku a řízení krize.

 

Závěrečný seminář

Posluchač si s ohledem na svoji pracovní pozici a záměr rozvoje kariéry vybere téma své závěrečné práce. Na seminářích jsou probírány následující okruhy:

 • Požadavky na závěrečnou práci
 • Požadavky na vedoucího a oponenta závěrečné práce
 • Norma ČSN 690, platná od 1. 4. 2011
 • Psaní odborných textů
 • Práce s uživateli v průběhu řešení závěrečné práce
 • Stanovení cílů závěrečné práce
 • Strategie a techniky vypracování závěrečné práce (úvod, obsah práce, závěr, atd.)
 • Využití průzkumu a aplikovaného výzkumu
 • Cíle, projekt a realizace pilotního provozu
 • Systém obhajob (před uživateli, před zadavateli, před útvarem)
 • Obhajoba závěrečné práce
 • Archivace výsledků práce posluchače v průběhu studia.

 

Novinky

Ukázka závěrečných prací