Dobrý večer, dnes je neděle 17.1.2021, Svátek má Drahoslav a zítra Vladislav

MBA
Master of Business Administration

Management školství a vzdělávacích institucí
Management of education and educational institutions


Studijní program
American Association for Higher Education and Accreditation: Management of education and educational institutions. Výstupem je profesní titul MBA.
Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb.
O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění a s možností zahájit studium již nyní!

Přihlásit se můžete zde: Přihláška ke studiu

 

Komu určeno:

skol-1

Studium je určeno všem vedoucím pracovníkům a učitelům základních a středních škol a všech veřejných a soukromých vzdělávacích institucí.  Je určeno pro ředitelům  a učitelům škol, vedoucím školských zařízení, vedoucím pracovníkům ústavů, vychovatelům, pracovníkům podnikových útvarů, kteří odpovídají za provoz, lektorům, projektantům grantů atd.

Prioritně je studium určeno pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním, ale o přijetí mohou požádat i praktici se středoškolským vzděláním s potřebnou praxí. V takovém případě uchazeč doloží popis své dosavadní praxe a studií jako součást procesu rozhodování o přijetí ke studiu.

 I když náš komplex opustilo již více, než 7917 absolventů, MBA a LLM,  u nás absolventi nejsou absolventi masovou produkcí. Každý náš absolvent je rozvíjen jako exkluzivní originál.

Délka studia:

Studium trvá 12 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač své studium i rozvolnit. Při nadstandardní zátěži studenta lze studium absolvovat i v kratším čase. Přihlásit se můžete kdykoliv, a studium můžete zahájit ihned. Na nic nemusíte čekat.

Cíle studia:

skol-4

Studium probíhá v plném rozsahu přes internet. Tento vzdělávací program je vhodný pro začínající i zkušené manažery ve školství.

Program je projektován tak, aby posluchačům poskytl nejnovější poznatky i praktické kompetence pro situace, s nimiž se denně manažeři škol a dalších institucí setkávají.  
Inovované znalosti top manažerů škol jim dovolí posílit konkurenceschopnost jejich školy a u těch posluchačů, kteří se připravují na konkurzy a významně zvýší šanci na úspěch v konkurzu.

Systém studia:

skol-3

Studium si řídí posluchač sám. Po přijetí ke studiu získá přístup ke studijním materiálům a před zahájením studia dostane posluchač podrobné informace o organizaci studia. Vlastní rychlost studia si řídí posluchač také sám, podle svých možností a pracovního zatížení.

Posluchač se na obsahu studia aktivně zúčastňuje.  Každý náš posluchač si obsah studia přizpůsobuje svým zájmům, a pokud to je možné i potřebám zaměstnavatele. Na začátku každého měsíce dostane posluchač elektronický studijní text předmětu, který ten měsíc studuje. V průběhu studia této dokumentace student neustále aplikuje nové poznatky na svoji praxi. Plně využívá a navazuje na  své dosavadní zkušenosti.

Na závěr studia vypracuje posluchač závěrečnou práci na téma, které odpovídá jeho pracovní specializaci a často i pracovní pozici a tuto obhájí před závěrečnou komisí, složenou z profesorů, docentů a zkušených praktiků.

V případě týmu složeného z více studentů z jednoho pracoviště odevzdá tým společnou disertační práci, kterou společně obhajuje. Mimo to dostanou všichni studenti slevu na školném po individuální dohodě.

Obsah studia
Modul č. 1  
Efektivní komunikace
Strategické cíle vzdělávací soustavy ČR
Marketingové řízení školy
Moderní metody vzdělávání
Osobnostní rozvoj lídra ve školství I
Modul č. 2 
Ochrana osobních údajů ve školství
Právo pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení
Sdílení a řízení znalostí ve škole
Řízení lidských zdrojů a personalistika ve školství
Závěrečný seminář
 

Pokud Vám všechny informace splnily to, co od studia očekáváte, neváhejte a přihlaste se ke studiu.

 

Telefon: +420 603 470 951|e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Efektivní komunikace

Význam komunikace v současné společnosti, emocionální a vztahová inteligence, rétorika
a osobní komunikační systém manažera ve školství, profesní komunikační systém manažera ve školství, normy pro úpravu písemností, komunikace a řízení změn, konflikty a řízení krizí, politika a komunikace, specifika komunikace ve škole a ve třídě.

Strategické cíle vzdělávací soustavy ČR

V průběhu studia předmětu se posluchač podrobně seznámí s dokumenty: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020, vzdělávací systém 2020+,  Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, Principy politiky ČR v EU, Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016 a jejich cíle zapracuje do své práce ve své škole, nebo na své pracovní pozici.

Marketingové řízení školy

Všechny typy škol nyní pracují v tvrdém konkurenčním prostředí. Management školy nyní potřebuje využívat vešketré klasické i internetové technologie marketingu, aby své škole vybudovali image a získali pro svoji školu klienty. Všichni vedoucí pracovníci musí proto disponovat přehlledem, jaké moderní marketingové technologie jsou k dospozici, a jak je ve spolupráci se specialisty využívat. Marketing je již dnes „denním chlebem“ manažerů škol a vudělávacích institucí aproto si v tomto kurzu objasníme základní technologie a především posluchači si vyhodnotí silné a slabé stránky marketingu své instituce a načtnou si scénář dalšího postupu.

Osobnostní rozvoj lídra ve školství I                     

Řada manažerů si v denním chvatu jen málo uvědomuje, jak významnou se dnes stává potřeba pracovat na sobě v duchovní oblasti a podvědomě se tomu brání.  Většina českých manažerů má vynikající znalosti v oblasti informačních a komunikačních technologií, logistiky, robotizace, financí a controllingu, jazykové vybavenosti, řízení procesů a kvality, organizace firem. V oblasti tzv. „tvrdých dovedností“ dosahují kapitáni našeho průmyslu světové úrovně.

Avšak obecně manažerská kultura, stejně jako je tomu s kulturou naší společnosti, pokulhává. Pokulhává především v oblasti osobnostního, především duchovního rozvoje lidí. Při vzdělávání manažerů ve školách i v kurzech jsou vyučovány a preferovány jednoduché návody a rychlé výsledky, které jsou však jen povrchní a v řadě situací nefungují. To, co stačilo na počátku 21. století, dnes již nestačí.

Cílem tohoto modulu je dát možnost čtenáři - manažerům, podnikatelům, specialistům a každému, udělat si trošičku jiný pohled na život. Žádná skoková změna v myšlení lidí není obvykle úspěšná. Ale postupná změna na základě poznání a přesvědčení bývá úspěšná vždy. O této změně rozhodujete vy osobně. Dejte svému mozku v tomto modulu možnost, ale i čas vašemu podvědomí přizpůsobit se vývoji prostředí, v němž žijeme.

Jestliže mají naši absolventi  vést lidi na vysoké úrovni, potřebuji mít  vyšší cíle, než jenom ekonomické. Nestačí být „pouze“ odborníkem. Každý šéf by měl být do jisté míry osvícenou osobností, která rozumí sobě i druhým lidem a chápe svou manažerskou roli jako poslání ve všech jejích aspektech. Každý šéf by měl být pro své spolupracovníky a komunitu učitelem a legendou.

Tento modul je určen pro ty manažery, kteří mají zájem se postavit do čela tohoto vývoje.

Ochrana osobních údajů ve školství

Cílem modulu je dobře se seznámit s GDPR a jakmile vyjde zákon, regulující tuto problematiku v ČR, i s jeho požadavky. Následně na požadavky těchto norem promyslet si specifika projektu jejich realizace v instituci. Výstupem tohoto modulu bude podrobné seznámení se zněním stávajících norem, především GDPR a promyšlení povinností a cílů jednotlivých útvarů a pracovníků, včetně organizační struktury, doplňků pracovních smluv, dopadu na obchodních smluv, se zněním nově přijímaných zákonů a dalších norem atd.

Právo pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení

Cílem modulu je poskytnout řídícímu pracovníkovi ve školství základní znalost právních předpisů v těch právních odvětvích, která mu pomohou reagovat v souladu s platnými právními předpisy v situacích, které musí z titulu své funkce řešit. Jedná se zejména
o školskou legislativu, tzn. právní předpisy určené pro oblast školství. Zvláštní pozornost je věnována platnému školskému zákonu, dále aplikaci správního řádu ve školství, zejména při rozhodovací činnosti vedoucího pracovníka, a rovněž výkladu základních ustanovení pracovního, občanského a trestního práva se zaměřením na specifika ve školství.

Sdílení a řízení znalostí ve škole

Veškerá lidská činnost se přesouvá do oblasti týmové práce. Základním problémem úspěšnosti a prosperity firem se stává sdílení znalostí lidmi, útvary, s dodavateli a odběrateli atd.  Pokud se povede manažerům firmy vybudovat takový systém, začne se jejich podnik chovat jako neuronová síť a začnou vznikat zcela nové, inovativní návrhy, které se stanou konkurenční výhodou firmy. Základní otázkou je, jak to udělat. Právě v tomto směru si má náš absolvent promyslet metody, technologie a cíle, které bude v následujících létech realizovat.

Řízení lidských zdrojů a personalistika ve školství

Cílem tohoto předmětu je vybudovat u posluchače znalosti, dovednosti a kompetence z oblasti personální práce v podniku, organizace personální práce a personalisty, vybudování kompetencí pro analýzu vnějšího prostředí podniku a personální činnosti, popis a analýzy trhu práce v ČR a EU, vliv sociální politiky vlády na podnikatelský sektor a na konkrétní podnik, aplikace pracovního práva do práce manažera, strategie, politiky a plánování lidských zdrojů, plánování lidských zdrojů v podniku, postup při vytváření pracovních úkolů a pracovních míst, získávání, výběr, adaptabilita a vnitřní mobilita pracovníků, organizace práce a pracovní podmínky, dělba práce, pracovní postup, organizace pracovní doby, pracovní prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. K rozvoji posluchače přispějí také kompetence v oblasti založení a vedení personální dokumentace, plánování v systému personální práce  a vybudovaná schopnost aplikace Time management ve své práci.

Posluchač si promyslí také nové trendy v oblasti řízení lidských zdrojů, například metodu flexikurity, tedy strategie, která je založená na sociální politice a flexibilitě spojené s jistotou pracovního místa. Koncept už dlouhodobě funguje například v Dánsku nebo Finsku a souvisí právě se zaměstnáváním starších lidí nebo třeba maminek na rodičovské. V době akutního nedostatku pracovních sil právě tyto nové přístupy mohou zajistit konkurenceschopnost firmy prostřednictvím moderního systému ŘLZ.

Závěrečný seminář

Posluchač si s ohledem na svoji pracovní pozici a záměr rozvoje kariéry vybere téma své závěrečné práce. Na seminářích jsou probírány následující okruhy:

 • Požadavky na závěrečnou práci
 • Požadavky na vedoucího a oponenta závěrečné práce
 • Norma ČSN 690, platná od 1. 4. 2011
 • Psaní odborných textů
 • Práce s uživateli v průběhu řešení závěrečné práce
 • Stanovení cílů závěrečné práce
 • Strategie a techniky vypracování závěrečné práce (úvod, obsah práce, závěr, atd.)
 • Využití průzkumu a aplikovaného výzkumu
 • Cíle, projekt a realizace pilotního provozu
 • Systém obhajob (před uživateli, před zadavateli, před útvarem)
 • Obhajoba závěrečné práce
 • Archivace výsledků práce posluchače v průběhu studia.

Novinky

Ukázka závěrečných prací