Dobrý večer, dnes je neděle 17.1.2021, Svátek má Drahoslav a zítra Vladislav

MBA
Master of Business Administration

Garant:

Iva Matušíková
Ing., BBS, DiS., MBA

Personální management
Personal management


Studijní program American Association for Higher Education and Accreditation: Personal management. Výstupem je profesní titul MBA.
Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb.
O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění a s možností zahájit studium již nyní!

Přihlásit se můžete zde: Přihláška ke studiu

 

Komu určeno:

lid-2

Program je určený pro manažery, podnikatele, pracovníky personálních oddělení a pro všechny uchazeče, kteří chtějí si potřebují vybudovat moderní kompetence s řízením lidských zdrojů a přístupy k personální práci ve druhé polovině 21. století. Je tedy určen všem pracovníkům, kteří vedou pracovní týmy.

Délka studia:

Studium trvá 12 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač studium rozvolnit. Při nadstandardní zátěži studenta lze studium absolvovat i v kratším čase.

Cíle studia:

lid-6

Profesní vzdělávací program Řízení lidských zdrojů rozvíjí kompetence studentů se strategickými přístupy k lidským zdrojům v organizaci, s personálními procesy a aktivitami a s aktuálními trendy v řízení lidí. Studenti se naučí aplikovat metody organizace personální práce, motivací a odměňováním zaměstnanců, vedení zaměstnanců, s pracovním právem a firemní kulturou. Program je tak vhodný pro manažery, podnikatele, pracovníky personálních oddělení a pro všechny uchazeče, kteří chtějí získat cenné zkušenosti s řízením lidských zdrojů.

Systém studia:

Studium si řídí posluchač sám. Po přijetí ke studiu získá přístup ke studijním materiálům a před zahájením studia dostane posluchač podrobné informace o organizaci studia. Vlastní rychlost studia si řídí posluchač také sám, podle svých možností a pracovního zatížení.

Posluchač se na obsahu studia aktivně zúčastňuje.  Každý náš posluchač si obsah studia přizpůsobuje svým zájmům, a pokud to je možné i potřebám zaměstnavatele. Na začátku každého měsíce dostane posluchač elektronický studijní text předmětu, který ten měsíc studuje. V průběhu studia této dokumentace student neustále aplikuje nové poznatky na svoji praxi. Plně využívá a navazuje na  své dosavadní zkušenosti.

Na závěr studia vypracuje posluchač závěrečnou práci na téma, které odpovídá jeho pracovní specializaci a často i pracovní pozici a tuto obhájí před závěrečnou komisí, složenou z profesorů, docentů a zkušených praktiků.

V případě týmu složeného z více studentů z jednoho pracoviště odevzdá tým společnou disertační práci, kterou společně obhajuje. Mimo to dostanou všichni studenti slevu na školném po individuální dohodě.

Obsah studia:
Modul č. 1  
Efektivní komunikace
Management a firemní kultura
Management a etika
Osobnostní rozvoj lídra I
Ochrana podniku před manipulátory
Modul č. 2 
Řízení lidských zdrojů a personalistika
Vývojové tendence v řízení lidských zdrojů
Strategický management
Pracovní právo a kolektivní vyjednávání
Závěrečný seminář

 

 Pokud Vám všechny informace splnily to, co od studia očekáváte, neváhejte a přihlaste se ke studiu.


Telefon: +420 603 470 951|e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Efektivní komunikace

Význam komunikace v současné společnosti, emocionální a vztahová inteligence, rétorika
a osobní komunikační systém manažera ve školství, profesní komunikační systém manažera ve školství, normy pro úpravu písemností, komunikace a řízení změn, konflikty a řízení krizí, politika a komunikace, specifika komunikace ve škole a ve třídě.

Management a firemní kultura

O úspěšnosti firem rozhoduje již dnes úroveň podnikové kultury. Ta může vytvářet synergii jednotlivých pracovníků, stimulovat jejich výkonnost a rozvíjet etiku na pracovišti. Dobrá podniková kultura udrží i ty pracovníky, kterým konkurence nabídne vyšší finanční ohodnocení. Dobrá podniková kultura rozvíjí osobnost každého pracovníka. Posluchač si také uvědomí, že podniková kultura zasahuje i mimo vlastní pracovní tým – zasahuje rodiny pracovníků a okolí formy. Proto je součástí tohoto modulu také aktivita posluchače, při níž si provede SWOT analýzu podnikové kultury zaměstnavatele a navrhne činnosti, pro její optimalizaci. To vše začlení do organizace a řízení týmu a firmy.

Management a etika

V rámci předmětu, bude kladen důraz na porozumění etické dimenze těch sociálních oblastí, které jsou spojeny s podnikatelskou činností, se zaměstnáním, výkonem jistého povolání či se specifickými profesemi, pro něž vznikají rozličné etické kodexy. Studium předmětu umožní posluchačům aplikovat a inovovat ve své praxi manažerskou kulturu, etiku, společenskou odpovědnost firmy, a využívat souvislost etiky se strategií firmy. Dalším tématem bude analýza firemní kultury ve vztahu k problémům managementu. Zmíněny budou i postupy, rizika při utváření firemní kultury. Posluchač si vybuduje cíle rozvoje etiky ve své firmě, promyslí a inovuje etický kodex, a pokud jej firma nemá, pod vedením tutora jej vypracuje. Součástí předmětu bude i etiketa v pracovním a společenském styku, specifika etikety
v některých zemích a společenská odpovědnost firem – historický vývoj, definice pojmu, klíčové oblasti, výhody zavedení a praktická realizace.

Osobnostní rozvoj lídra I                     

Řada manažerů si v denním chvatu jen málo uvědomuje, jak významnou se dnes stává potřeba pracovat na sobě v duchovní oblasti a podvědomě se tomu brání.  Většina českých manažerů má vynikající znalosti v oblasti informačních a komunikačních technologií, logistiky, robotizace, financí a controllingu, jazykové vybavenosti, řízení procesů a kvality, organizace firem. V oblasti tzv. „tvrdých dovedností“ dosahují kapitáni našeho průmyslu světové úrovně.

Avšak obecně manažerská kultura, stejně jako je tomu s kulturou naší společnosti, pokulhává. Pokulhává především v oblasti osobnostního, především duchovního rozvoje lidí. Při vzdělávání manažerů ve školách i v kurzech jsou vyučovány a preferovány jednoduché návody a rychlé výsledky, které jsou však jen povrchní a v řadě situací nefungují. To, co stačilo na počátku 21. století, dnes již nestačí.

Cílem tohoto modulu je dát možnost čtenáři - manažerům, podnikatelům, specialistům a každému, udělat si trošičku jiný pohled na život. Žádná skoková změna v myšlení lidí není obvykle úspěšná. Ale postupná změna na základě poznání a přesvědčení bývá úspěšná vždy. O této změně rozhodujete vy osobně. Dejte svému mozku v tomto modulu možnost, ale i čas vašemu podvědomí přizpůsobit se vývoji prostředí, v němž žijeme.

Jestliže mají naši absolventi  vést lidi na vysoké úrovni, potřebuji mít  vyšší cíle, než jenom ekonomické. Nestačí být „pouze“ odborníkem. Každý šéf by měl být do jisté míry osvícenou osobností, která rozumí sobě i druhým lidem a chápe svou manažerskou roli jako poslání ve všech jejích aspektech. Každý šéf by měl být pro své spolupracovníky a komunitu učitelem a legendou.

Tento modul je určen pro ty manažery, kteří mají zájem se postavit do čela tohoto vývoje

Ochrana proti nebezpečné manipulaci

Ve společnosti a v každém podniku dnes nalezneme lidi, kteří pro prosazování svých cílů využívají techniky manipulace. Manipulovat znamená vědomě i nevědomě používat techniky pro manipulaci s druhými lidmi ve prospěch prosazení osobních cílů a přání manipulátora. Významným úkolem manažera je zabránit takovým lidem, aby negativně ovlivňovali mezilidské vztahy jeho týmu. K tomu je ale třeba, aby měl manažer dostatečný přehled o tom, jak manipulátora poznat a jak jeho vliv na tým eliminovat. Získané znalosti využije student i ve svém osobním životě.

Řízení lidských zdrojů a personalistika

Cílem tohoto předmětu je vybudovat u posluchače znalosti, dovednosti a kompetence z oblasti personální práce v podniku, organizace personální práce a personalisty, vybudování kompetencí pro analýzu vnějšího prostředí podniku a personální činnosti, popis a analýzy trhu práce v ČR a EU, vliv sociální politiky vlády na podnikatelský sektor a na konkrétní podnik, aplikace pracovního práva do práce manažera, strategie, politiky a plánování lidských zdrojů, plánování lidských zdrojů v podniku, postup při vytváření pracovních úkolů a pracovních míst, získávání, výběr, adaptabilita a vnitřní mobilita pracovníků, organizace práce a pracovní podmínky, dělba práce, pracovní postup, organizace pracovní doby, pracovní prostředí, bezpečnost a ochrana osobních zdraví při práci. K rozvoji posluchače přispějí také kompetence v oblasti založení a vedení personální dokumentace, plánování v systému personální práce a vybudovaná schopnost aplikace Time management ve své práci.

Vývojové tendence v řízení lidských zdrojů

Profil naší populace se mění. Zatím co ještě před několika léty si mohli personalisté vybírat z nabídky uchazečů o zaměstnání, dnes je situace zcela odlišná. O  nové zaměstnance se musí firma ucházet.  Také podnikatelské a technologické prostředí se velice rychle mění a vyžaduje si od podniku neustále kvalifikovanější pracovní sílu. Protože taková pracovní síla je na trhu pracovních sil „nedostatkovým zbožím“, je smysluplné, aby si podnik řešil rozvoj svých lidských zdrojů na základě stávajících pracovníků s tím, že si systematicky plánuje přizpůsobování profilu své pracovní síly vývoji technologií, které aby uspěl v konkurenci, bude muset do svých provozů zavádět. Cílem tohoto modulu je vysvětlit, jak vývoj technologií (umělá inteligence, nanotechnologie, knowledge management atd.) mění chápání vývojových tendencí v řízení lidských zdrojů.

Strategický management

Předmět doplňuje k dosavadním znalostem a dovednostem managementu, marketingu, a ekonomiky znalosti a dovednosti strategického plánování a řízení podniku v turbulentním prostředí s vysokým stupněm neurčitosti při rozhodování. V oblasti znalostí si posluchač osvojí znalosti principů struktury strategického řízení MSP, modelů strategického řízení, principy projektování podnikové vize poslání podniku, vyhodnocení podnikové filosofie a politiky pro konkrétní podnik, analýzy vnitřního, externího a celkového, principy projektování strategie podniku, tvorby analýz hierarchií v podniku, rozhodování o účelné strategii, principy a tvorba strategického plánu podniku, implementace prostředí strategie v podniku. Pochopí příčiny vzniku a řízení krize.

Pracovní právo a kolektivní vyjednávání

Úkolem tohoto module je rozvoj znalostí pracovního práva, které upravuje nejen  vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (individuální pracovní právo), ale též právní postavení odborů, organizací zaměstnavatelů, formy a pravidla kolektivního vyjednávání (kolektivní pracovní právo). Patří mezi odvětví soukromého práva. Student se seznámi podrobně především se základním zdrojem pracovního práva – se zákoníkem práce a jeho aplikací do praxe v současném podnikatelském prostředí.  Seznámí se i s dalšími zdroji, například se  zákonem o zaměstnanosti, zákonem o kolektivním vyjednávání, zákonem o inspekci práce a některými dalšími, včetně pojetí kolektivního  vyjednávání jako formy sociálního dialogu.

Závěrečný seminář

Posluchač si s ohledem na svoji pracovní pozici a záměr rozvoje kariéry vybere téma své závěrečné práce. Na seminářích jsou probírány následující okruhy:

 • Požadavky na závěrečnou práci
 • Požadavky na vedoucího a oponenta závěrečné práce
 • Norma ČSN 690, platná od 1. 4. 2011
 • Psaní odborných textů
 • Práce s uživateli v průběhu řešení závěrečné práce
 • Stanovení cílů závěrečné práce
 • Strategie a techniky vypracování závěrečné práce (úvod, obsah práce, závěr, atd.)
 • Využití průzkumu a aplikovaného výzkumu
 • Cíle, projekt a realizace pilotního provozu
 • Systém obhajob (před uživateli, před zadavateli, před útvarem)
 • Obhajoba závěrečné práce
 • Archivace výsledků práce posluchače v průběhu studia.

Novinky

Ukázka závěrečných prací