Dobré ráno, dnes je pátek 14.12.2018, Svátek má Lýdie a zítra Radana a Radan

Master of Business Administration MBA
Studijní program AAHEA: Management of IT Teams

Specializace:
Kybernetická bezpečnost podniku

 

Využijte možnost studovat z domu prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění a zahájit studium již v prosinci 2018

Mimořádná vánoční akce -500/měsíc pro ty, kteří studium zahájí od prosince 2018 a přihlásí se nejpozději do 15. 12. 2018!

Přihlásit se můžete zde: Přihláška ke studiu

  

Komu určeno

kb-1

Povinnost zvyšovat bezpečnostní povědomí osob, stanovuje Vyhláška o kybernetické  bezpečnosti č.316/2014 Sb. Studium je proto určeno ředitelům, manažerům a specialistům v podnicích, zdravotnictví, škol, veřejných institucí, personalistům, vedoucím provozním pracovníkům, specialistům. Je určen všem, kteří mají zaměstnance, vedou osobní údaje o zaměstnancích, klientech, pacientech.

Toto studium by měli absolvovat všichni Pověřenci pro ochranu osobních údajů podle GDPR, protože po zvládnutí přechodu jejich institucí na GDPR a zvládnutí problematiky ochrany soukromí, stane se mimořádně závažným problémem kybernetická ochrana jejich firmy.

Současný stav kybernetické bezpečnosti ukazuje, že kybernetická bezpečnost musí být zodpovědností všech pracovníků firmy. Nejen ICT pracovníků, ale i uživatelů a řídících pracovníků, dokonce i dodavatelů.

Forma studia:

On-line, prostřednictvím internetových technologií a e-learningových technologií, s možností individuálního studia, nebo týmové práce na pracovišti.

Cíle studia

Cílem studia je vybudovat u absolventů potřebné znalosti a dovednosti k tomu, aby byli schopni u svého zaměstnavatele řídit procesy kybernetické bezpečnosti v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb a navazujícími prováděcími vyhláškami a aktuálními trendy. Posluchač si postupně vybuduje strategické plány a podrobnou plánovací dokumentaci pro komplexní ochranu své firmy před negativními vlivy při ochraně osobních údajů, ochraně provozních dat a ochraně proti interním i externím útokům na bezpečnost firmy. Pracovníci tohoto profilu v praxi velice chybí.

Systém studia:

gdpr_2

Studium probíhá on-line. Posluchač nejprve věnuje stanovený čas na prostudování studijního textu modulu, promyslí si aplikace získaných znalostí a vypracuje semestrální projekt v rozsahu cca 5. stran, podle své potřeby.
Po absolvování všech modulů zpracuje posluchač disertační práci, jejímž základem budou průběžné projekty.
V případě týmu z jednoho pracoviště odevzdá tým společnou disertační práci.
Studium všech účastníků je zakončeno promocí. Bližší informace obdrží  posluchač při zahájení studia.

Obsah studia:

M1: General Data Protection Regulation
M2: Zákony na ochranu osobních údajů v ČR a SR, jejich inovace a aplikace GDPR
M3: Další zákony na ochranu osobních údajů, zavedení GDPR a české a slovenské novely zákona na ochranu osobních údajů do podnikové praxe a popis pracovní pozice pověřence pro ochranu osobních údajů
M4: Kybernetická bezpečnost podniku
M5: Projekt aplikace kybernetická bezpečnosti  podniku do strategie a řízení podniku ve spolupráci s útvarem IT a personálním útvarem
M6: Cloudy a možnosti zabezpečení dat
M7: Internet věcí, ochrana dat, zabezpečení provozu
M8: Projekt možnosti aplikace technologií IoT do strategie a řízení podniku a řešení bezpečnosti provozů ve spolupráci s útvarem IT
M9: Projekt dalšího vzdělávání pracovníků instituce v oblasti kybernetické bezpečnosti, nebo Řízení znalostí v podniku a zabezpečení bezpečnosti procesů knowledge managementu
M10: Disertační práce, Obhajoba a promoce

 

 

 Vážení přátelé,

pokud tyto informace splnily Vaše očekávání, neváhejte a přihlaste se ke studiu.

 

 foto Telefon: +420 606 301 224
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA
  Prorektorka pro pedagogickou činnost

 

 

Cíle modulů:

Modul č. 1: General Data Protection Regulation
Cílem modulu je dobře se seznámit s GDPR a jakmile vyjde zákon, regulující tuto problematiku v ČR, i s jeho požadavky. Následně na požadavky těchto norem promyslet si specifika projektu jejich realizace v instituci. Výstupem tohoto modulu bude podrobné seznámení se zněním stávajících norem, především GDPR a promyšlení povinností a cílů jednotlivých útvarů a pracovníků, včetně organizační struktury, doplňků pracovních smluv, dopadu na obchodní smlouvy, se zněním nově přijímaných zákonů a dalších norem atd.

Modul č.  2:  Zákony na ochranu osobních údajů v ČR a SR, jejich inovace a aplikace GDPR
Zákon č. 101/2000 Sb., zákon č. 136/2014 Z.z. jejich novely, realizace vstupní datové analýzy, vybraná specifika souhlasu, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, zveřejnění poučení o zpracování osobních údajů, legalizace souhlasů, vedení záznamů o zpracování, vzory smluv o zpracování osobních údajů, žádost o informace, trestní odpovědnost.

Modul č.  3: Další zákony na ochranu osobních údajů, zavedení GDPR a české a slovenské novely zákona na ochranu osobních údajů do podnikové praxe a popis pracovní pozice pověřence pro ochranu osobních údajů.
Monitoring provozování kamerových systémů, vztah zákona o ochraně osobních údajů k občanskému zákoníku, zákoníku práce a trestnímu zákonu, aplikace GDPR, projekt realizace a specifika legislativy ČR a SR, metodika práce pověřence pro ochranu osobních údajů v ČR a zodpovednej osoby v SR.

Modul č. 4: Kybernetická bezpečnost podniku
Posluchači budou seznámeni s aktualizovanou verzi Strategie kybernetické bezpečnosti pro EU, s Národní strategií kybernetické bezpečnosti ČR a dalšími strategickými normami, které mají přímý dopad na organizaci zabezpečení podniku. Účastníci kurzu analyzují nejen příležitosti, ale konkrétní formy hrozeb podniku (technologický vývoj, stakeholdeři, vývoj ekonomického a politického prostředí konkrétního podniku a vnitřní možná ohrožení). Našim cílem je, aby se posluchači nahlédl do své budoucnosti, anebo se alespoň podíval na svou firmu nezaujatým, objektivním pohledem. Součástí této analýzy bude také odhad alokovaných zdrojů potřebných na přechod na nové technologie. Cílem tohoto modulu je ujasnit si oblasti, v nichž může být některý provoz kyberneticky, nebo jinak ohrožen a důsledky GDPR pro tyto oblasti.

Posluchači týmové formy studia pokračují v řešení projektu aplikace GDPR do činnosti podniku.

Modul č. 5: Projekt aplikace kybernetické bezpečnosti  podniku do strategie a řízení podniku.
Cílem tohoto modulu je vypracovat stručný soupis možných kybernetických a jiných ohrožení jednotlivých útvarů a celého podniku a navrhnout potřebná opatření a celou problematiku projednat se spolupracovníky.

Posluchači týmové formy studia pokračují v řešení projektu aplikace GDPR do činnosti podniku.

Modul č. 6: Cloudy a možnosti zabezpečení dat
České firmy stojí před rozhodováním, zda vést data na svých serverech, nebo využívat komerční cloud. Toto rozhodnutí bude patřit v malých a středních firmách v blízké budoucnosti k nejvýznamnějším rozhodnutím. Přechod na cloud není jednoduchý, podvědomě manažeři mají obavu z toho, že jejich data budou mimo jejich technologie. Na druhé straně komerční výkonné cloudy nabízí vysokou bezpečnost dat a neustálé udržování software a hardware na potřebné úrovni. Pokud má manažer o takovém problému rozhodovat, musí mít o této problematice znalosti v potřebném rozsahu přesto, že bude vycházet z expertíz specialistů. Posluchači posoudí nebezpečí porušení GDPR a doplní eventuálně projet aplikace GDPR do práce podniku o nová opatření.

Modul č. 7: Internet věcí, ochrana dat a zabezpečení provozu
V současné době nastupují do výrobních provozů technologie s plným využitím technologií IoT. Jejich instalace je náchylná ke kyberútokům v bolestivé oblasti výrobních linek a provozů.  Zvolení správného systému ochrany dat je opět oblastí, kterou budou muset top manažeři spolu s projektanty a IT pracovníky řešit. Pokud má manažer řídit takovou komunikaci a nakonec podepsat řešení, potřebuje znát principy technologií internetu věcí, příležitosti, ale i hrozby této technologie. V tomto modulu se posluchač seznámí z používanými technologiemi v praxi.

Posluchači posoudí nebezpečí porušení GDPR a doplní eventuálně projet aplikace GDPR do práce podniku o nová opatření.

Modul č. 8 Projekt možnosti aplikace technologií IoT do strategie a řízení podniku a řešení bezpečnosti
Cílem tohoto modulu je vypracovat dokument, který analyzuje možnosti použití IoT technologií a posoudí připravenost podniku (technologickou, personální) na zahájení instalace technologií IoT tak, aby se s těmito technologiemi naučili pracovat nejprve IT pracovníci a následně provozní pracovníci. Výstupem modulu by měla být změna chápání významu IoT pro konkurenceschopnost firmy.

Modul č. 9: Řízení znalostí v podniku a zabezpečení bezpečnosti procesů knowledge managementu
V období průmyslové revoluce, téměř až do konce 20. století se manažeři snažili aplikovat znalosti na práci s cílem zvýšení výkonů lidí, strojů a systémů.  Od druhé dekády 21. Století musí manažeři ve znalostních podnicích aplikovat znalosti na znalosti s cílem generování nových znalostí a kompetencí podniku. Cenu přestávají mít ruce a manuální práci přebírá automatizace a roboty.  Každá manažer dobře ví, jak má rozmístěné stroje ve výrobní lince, ale jen málo si udělá čas na to, aby si ujasnil, jak má rozmístěny znalosti ve firmě, nakolik mu hrozí nebezpečí v oblasti knowledge managementu a kam by měl podnikové znalosti cíleně směřovat. Tento modul mu umožní zamyslet se nad tímto  stavem.

Modul č. 9: Projekt vzdělávání pracovníků instituce v oblasti kybernetické bezpečnosti
Úspěch všech systémů kybernetické ochrany firmy stojí a padá s kvalitou a loajalitou personálu firmy. V posledních létech se rozvinuly profesní kurzy, které dobře pomáhají pracovníkům zvládnout práci s novými technologiemi na svém pracovišti. To ale stačilo v době, kdy bylo třeba především vyrobit. Dnes je třeba u lidí rozvíjet loajalitu k firmě, logické a kritické myšlení, zájem o efektivitu provozu a o ochranu podniku na všech úrovních. Je třeba říci, že kyberochrana je jen jednou z nich, i když v současnosti asi nejnáročnější. Domníváme se, že v těchto oblastech by se měli pracovníci školit na svém pracovišti a v průběhu plnění cílů. Tuto výuku by měli vést všichni vedoucí pracovníci ve své kompetenci. Vedoucí pracovník se stává poradcem, učitelem a pomocníkem svých spolupracovníků zvládnout přechod na zcela nový způsob života. Součástí tohoto studia je proto plánovaný čas, věnovaný této problematice. Výsledkem modulu by měl být stručný záměr rozvoje vnitropodnikové výchovy pracovníků ke kyberochraně firmy.

Modul č. 10: Disertační práce, Obhajoba a promoce
Po splnění všech modulů zpracuje jednotlivec disertační práci, jejímž základem budou v případě, že posluchač studuje individuálně,   průběžné projekty.

V případě týmu odevzdá tým společnou disertační práci, která bude sestávat z průběžných projektů doplněná o závěrečnou analýzu řízení práce týmu a definici cílů pro následující období po skončení studia. Práce musí být obhájená před vedení podniku a podrobená kontrole na plagiát.

Pokud posluchač neřeší problematiku zaměstnavatele, může se dohodnout na individuálním tématu disertační práce.

 

Znění §60, zákona o vysokých školách:

§ 60

 

Celoživotní vzdělávání

(1) V rámci své vzdělávací činnosti může vysoká škola poskytovat bezplatně nebo za úplatu programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmově. Bližší podmínky celoživotního vzdělávání stanoví vnitřní předpis. Účastníci celoživotního vzdělávání s ním musí být seznámeni předem.

(2) O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle tohoto zákona (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

(3) Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle tohoto zákona.

 

Výpis vnitřní normy - Řád celoživotního vzdělávání:

 

Řád celoživotního vzdělávání

Evropského polytechnického institutu, s.r.o

Osvobození 699, 686 04 Kunovice

Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích (dále jen “EPI, s.r.o.”) vydává v souladu 
s § 17 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů Řád celoživotního vzdělávání.

 

Čl. 1

V rámci své vzdělávací činnosti může EPI, s.r.o. uskutečňovat programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání, nebo zájmově.

Podmínky celoživotního vzdělávání pro danou aktivitu stanoví rektor.

 

Čl. 2

Účastníci příslušného programu celoživotního vzdělávání musí být s podmínkami, které rektor stanoví, seznámeni předem.

Návrh obsahu, materiální i personální zabezpečení realizuje příslušný ústav EPI, s.r.o.

O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá EPI, s.r.o. účastníkům osvědčení. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů, pokud se stanou studenty podle tohoto zákona (§ 48 až 50), může vysoká škola uznat kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.

Vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

 

Čl. 3

Studijní programy kurzu zpracovává garant studia a schvaluje rektor. 

Celoživotní vzdělávání se poskytuje zpravidla za úhradu. Finanční rozpočet navrhuje garant studia a schvaluje Akademický senát, vedoucí studijního oddělení a rektor.

 

Novinky

Den otevřených dveří

12. 1. 2019 | 8:00 - 12:00

Ukázky učebních textů

Ukázka výstupních prací

Právě si stránky prohlíží

Právě přítomno: 104 hostů a žádný člen