Příjemnou noc, dnes je neděle 17.1.2021, Svátek má Drahoslav a zítra Vladislav

MBA
Master of Business Administration

Manager informační bezpečnosti
CSO - Chief Security Officer


Studijní program
American Association for Higher Education and Accreditation: Chief Security Officer. Výstupem je profesní titul MBA.
Posluchač absolvuje program Celoživotního vzdělávání podle §60, zákona č. 111/98 Sb.
O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá vysoká škola jeho účastníkům osvědčení.

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění a s možností zahájit studium již nyní!

Přihlásit se můžete zde: Přihláška ke studiu

Komu určeno

cso-1

Toto studium je určeno pro pracovníky IT útvarů, top manažery podniků, bezpečnostní manažery, pověřence pro ochranu osobních údajů, pracovníky a vedoucí manažery ochranných útvarů, krizové manažery atd.

Délka studia:

Studium trvá 12 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač své studium i rozvolnit. Při nadstandardní zátěži studenta lze studium absolvovat i v kratším čase. Přihlásit se můžete kdykoliv. Na nic nemusíte čekat.

Cíle studia:

Profesionálové v této specializaci se na trhu práce umísťují mezi nejvíce žádanými, protože pokud instituce získá takto vzdělaného manažera, otevře se jí cesta přechodu k modelu nezávislého bezpečnostního manažera (CSO - Chief Security Officer), který bude připravený na etablování přímo v nejvyšším managementu podniku. Jeho úkolem je „krýt záda" řediteli v oblastech bezpečnosti a krizového řízení jako celku. CSO odpovídá za stanovení požadavků a vytvoření interního systému na kybernetickou ochranu organizace a zajištění její návaznosti na další části zabezpečení organizace. Absolventi jsou připraveni koordinovat veškeré procesy podniku tak, aby bezpečnostní priority byly v souladu s cíli byznysu zaměstnavatele a aby bezpečnostní řešení podporovala byznys samotný. Manažerským úkolem CSO je plánovat, vést, organizovat, rozhodovat a kontrolovat lidi, procesy a informace v oblasti informační bezpečnosti.

Systém studia:

cso-2

Studium probíhá prostřednictvím internetových technologií. Každý měsíc dostanete studijní dokumentaci prostřednictvím internetu a vy si můžete studovat, kdy vám to vyhovuje, a odkudkoliv – z domu, z pracoviště, z chaty atd.  Snažíme se o to, abyste vše, co studujete, ihned aplikoval na svoji praxi. Samozřejmě, že vždy vycházíte ze svých dosavadních životních a profesních zkušeností.

Studijní materiály jsou koncipovány tak, aby Vám zpřístupnili současné pojetí specialisty z oboru a také nastínili očekávanou budoucnost.

Po prostudování dokumentace na konci měsíce si zpracujete v krátkém dokumentu shrnutí toho, jak můžete nové znalosti operativně využít. Tento stručný dokument odešlete tutorovi k vyhodnocení.

Na konci studia vypracujete disertační práci, ve které zpracujete problém, na který hledáte v rámci zaměstnavatele řešení, nebo vás toto téma zajímá.

V případě týmu složeného z více studentů z jednoho pracoviště odevzdá tým společnou disertační práci, kterou společně obhajuje. Mimo to dostanou všichni studenti slevu na školném po individuální dohodě.

Disertační práci obhájíte pře komisí, složenou z profesorů, docentů a specialistů z praxe.

Obsah studia
Modul č. 1  
Internet věcí a komunikace IoT zařízení s mobilním zařízením s důrazem na bezpečnost
Ochrana osobních údajů
Sdílení a řízení znalostí
Kryptografické metody
Krizové řízení
Modul č. 2 
Umělá inteligence
Cloudy a možnosti zabezpečení dat
Strategický management
Kybernetická ochrana firmy
Závěrečný seminář

 

Bližší informace obdrží  posluchač při zahájení studia.

Pokud Vám všechny informace splnily to, co od studia očekáváte, neváhejte a přihlaste se ke studiu.


Telefon: +420 603 470 951|e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Internet věcí a komunikace IoT zařízení s mobilním zařízením s důrazem na bezpečnost

V současné době nastupují do výrobních provozů technologie s plným využitím technologií IoT. Jejich instalace je náchylná ke kyberútokům v bolestivé oblasti výrobních linek a provozů.  Zvolení správného systému ochrany dat je opět oblastí, kterou budou muset top manažeři spolu s projektanty a IT pracovníky řešit. Pokud má manažer řídit takovou komunikaci a nakonec podepsat řešení, potřebuje znát principy technologií internetu věcí, příležitosti, ale i hrozby této technologie. V tomto modulu se posluchač seznámí z používanými technologiemi v praxi.

Posluchači posoudí nebezpečí porušení GDPR a doplní eventuálně projet aplikace GDPR do práce podniku o nová opatření.

Ochrana osobních údajů

Cílem modulu je dobře se seznámit s GDPR a jakmile vyjde zákon, regulující tuto problematiku v ČR, i s jeho požadavky. Následně na požadavky těchto norem promyslet si specifika projektu jejich realizace v instituci. Výstupem tohoto modulu bude podrobné seznámení se zněním stávajících norem, především GDPR a promyšlení povinností a cílů jednotlivých útvarů a pracovníků, včetně organizační struktury, doplňků pracovních smluv, dopadu na obchodních smluv, se zněním nově přijímaných zákonů a dalších norem atd.

Sdílení a řízení znalostí 

Veškerá lidská činnost se přesouvá do oblasti týmové práce. Základním problémem úspěšnosti a prosperity firem se stává sdílení znalostí lidmi, útvary, s dodavateli a odběrateli atd.  Pokud se povede manažerům firmy vybudovat takový systém, začne se jejich podnik chovat jako neuronová síť a začnou vznikat zcela nové, inovativní návrhy, které se stanou konkurenční výhodou firmy. Základní otázkou je, jak to udělat. Právě v tomto směru si má náš absolvent promyslet metody, technologie a cíle, které bude v následujících létech realizovat.

Kryptografické metody

Ochrana dat je dnes stěžejním bodem činnosti každého podniku. Dnes je šifrovaná komunikace zcela běžnou součástí života. Proto by se měl každý manažer orientovat v metodice použití kryptografie ve své práci a v činnosti celého podniku. Tento modul proto uvádí posluchače do světa kryptografie. Kryptografie, neboli šifrování, je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se speciální znalostí. 

Krizové řízení podniku

Současní manažeři mají často pocit, že ve své práci řeší permanentně jednu krizi za druhou. Domníváme se, že nijak moc nepřehání. Proto kvalitní kompetence pro řešení krizí je významnou součástí výbavy úspěšného manažera. Mluvíme o krizovém řízení. Krizové řízení je speciální manažerská disciplína, která je zaměřena na řízení podniku v případě krize, na přípravu podniku na krizové situace a na prevenci takových situací. V tomto modulu se posluchač seznámí s přístupy k řešení krizí zkušených top manažerů, promyslí si svá paradigmata krizového řízení a aplikuje je na reálnou praxi.

Umělá inteligence

Marketing a obchod začíná významně využívat big data, která zpracovává prostřednictvím umělé inteligence. Marketér a obchodník se proto v tomto modulu seznámí se základními principy strojového učení, se základními principy uplatnění umělé inteligence v on-line marketingu, s rizikem a příležitostmi, které přináší.  Absolvent se seznámí s možnostmi využití umělé inteligence na zlepšení kontaktů se zákazníky, s možnostmi zpříjemnění nabídky a s důsledky umělé inteligence na změnu nákupní zkušenosti, prodeje a reklamního trhu. V další části tohoto modulu se seznámí student s možností využívání big dat a jejich využití k vytvoření hodnoty pro zákazníka.

Cloudy a možnosti zabezpečení dat

České firmy stojí před rozhodováním, zda vést data na svých serverech, nebo využívat komerční cloud. Toto rozhodnutí bude patřit v malých a středních firmách v blízké budoucnosti k nejvýznamnějším rozhodnutím. Přechod na cloud není jednoduchý, podvědomě manažeři mají obavu z toho, že jejich data budou mimo jejich technologie. Na druhé straně komerční výkonné cloudy nabízí vysokou bezpečnost dat a neustálé udržování software a hardware na potřebné úrovni. Pokud má manažer o takovém problému rozhodovat, musí mít o této problematice znalosti v potřebném rozsahu přesto, že bude vycházet z expertíz specialistů. Posluchači posoudí nebezpečí porušení GDPR a doplní eventuálně projet aplikace GDPR do práce podniku o nová opatření.

Strategický management

Předmět doplňuje k dosavadním znalostem a dovednostem managementu, marketingu, ekonomiky a účetnictví znalosti a dovednosti strategického plánování a řízení podniku v turbulentním prostředí s vysokým stupněm neurčitosti při rozhodování. V oblasti znalostí si posluchač osvojí znalosti principů struktury strategického řízení MSP, modelů strategického řízení, principy projektování podnikové vize poslání podniku, vyhodnocení podnikové filosofie a politiky pro konkrétní podnik, analýzy vnitřního, externího a celkového, principy projektování strategie podniku, tvorby analýz hierarchií v podniku, rozhodování o účelné strategii, principy a tvorba strategického plánu podniku, implementace prostředí strategie v podniku. Pochopí příčiny vzniku a řízení krize.

Kybernetická ochrana firmy

Posluchači se seznámí s aktualizovanou verzi Strategie kybernetické bezpečnosti pro EU, s Národní strategií kybernetické bezpečnosti ČR a dalšími strategickými normami, které mají přímý dopad na organizaci zabezpečení podniku. Účastníci kurzu analyzují nejen příležitosti, ale konkrétní formy hrozeb podniku (technologický vývoj, stakeholdeři, vývoj ekonomického a politického prostředí konkrétního podniku a vnitřní možná ohrožení). Našim cílem je, aby se posluchači nahlédl do své budoucnosti, anebo se alespoň podíval na svou firmu nezaujatým, objektivním pohledem. Součástí této analýzy bude také odhad alokovaných zdrojů potřebných na přechod na nové technologie. Cílem tohoto modulu je ujasnit si oblasti, v nichž může být některý provoz kyberneticky, nebo jinak ohrožen a důsledky GDPR pro tyto oblasti.

Posluchači týmové formy studia pokračují v řešení projektu aplikace GDPR do činnosti podniku.

Závěrečný seminář

Posluchač si s ohledem na svoji pracovní pozici a záměr rozvoje kariéry vybere téma své závěrečné práce. Na seminářích jsou probírány následující okruhy:

 • Požadavky na závěrečnou práci
 • Požadavky na vedoucího a oponenta závěrečné práce
 • Norma ČSN 690, platná od 1. 4. 2011
 • Psaní odborných textů
 • Práce s uživateli v průběhu řešení závěrečné práce
 • Stanovení cílů závěrečné práce
 • Strategie a techniky vypracování závěrečné práce (úvod, obsah práce, závěr, atd.)
 • Využití průzkumu a aplikovaného výzkumu
 • Cíle, projekt a realizace pilotního provozu
 • Systém obhajob (před uživateli, před zadavateli, před útvarem)
 • Obhajoba závěrečné práce
 • Archivace výsledků práce posluchače v průběhu studia.

Novinky

Ukázka závěrečných prací