Dobrý podvečer, dnes je čtvrtek 19.4.2018, Svátek má Rostislav a zítra Marcela

LL.M. (Master of Laws)

 

  • Akreditace:
    • AAHEA USA, výstupem je titul LL.M.
    • MŠMT ČR, zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 60, výstupem je osvědčení
  • Délka studia: dva semestry
  • Místo studia: kampus EPI Kunovice
  • Harmonogram: jedna sobota v měsíci

Již nyní si můžete podat přihlášku ke studiu od září 2018. Neváhejte a přihlaste se ještě dnes.

 

Přihláška ke studiu

Základní informace

llm_1

Program Master of Laws (LL.M.) je profesionálně zaměřený studijní program. V západních zemích je tento akademický titul udělovaný absolventům právnického studia. V rámci postgraduálního studia top manažerů velkých firem ve vyspělém světě je toto studium nabízeno také manažerům a specialistům veřejné správy, policistům, ekonomům, manažerům a podnikatelům, ale třeba i specialistům ze stavebnictví, zdravotnictví, manažerům elektrotechnických oborů, informatiky, zdravotnictví, manažerům a odborným učitelům středních a vysokých škol, zemědělství, právníkům atd. Absolvent získá profesní titul LL.M., psaný za jménem.
I když náš komplex opustilo již více než 7 500 absolventů, absolventi LL.M. u nás nejsou masovou produkcí. Každý náš absolvent je rozvíjen jako exkluzivní originál.

Podmínky přijetí

llm_2

Ukončená vyšší odborná škola, nebo ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně na úrovni bakaláře (Bc., BA, Mgr., MA, JUDr., Ing., atd.). V případě praxe delší než pět let v manažerských funkcích nebo v podnikání může rektor na žádost uchazeče uznat předešlou praxi a v ní získané neformální znalosti a zkušenosti u uchazečů se středoškolským vzděláním a umožnit takovému zájemci studium absolvovat. V takovém případě uchazeč doloží popis své dosavadní praxe a studií jako součást procesu rozhodování o přijetí ke studiu.

Systém studia

 

Pllm_3řednášky se konají jednu sobotu v měsíci na našem kampusu v Hodoníně. Mají charakter interaktivní výuky, která se významně přizpůsobuje požadavkům posluchačů. Po každé přednášce si posluchač promyslí, kde bude nové znalosti ve své práci využívat a tento záměr vloží do krátké semestrální práce, přibližně v rozsahu 3 stran.
Na konci druhého semestru vypracuje posluchač disertační práci, kterou obhájí před zkušební komisí. Předseda zkušební komise je profesor, nebo docent, další dva členové zkušební komise jsou zkušení pracovníci buď z akademického prostředí, nebo z praxe.

 

Obsah studia

 

Základní moduly studia

 

Semestr

Předmět

Počet hodin

Kreditů

1

Úvod do soukromého práva

8

6

1

Smluvní právo v praxi

8

6

1

Obchodní korporace

8

6

1

Mezinárodní obchodní právo

8

6

1

Volitelný modul podle profesního zaměření:

a) Správní právo

b) Legislativa školství

c) Účetnictví

d) Komunikace

 

8

6

2

Exekuční a insolvenční právo

8

6

2

Pracovní právo

8

6

2

Právo EU

8

6

2

Volitelný modul podle profesního zaměření:

a) Správní právo

b) Legislativa školství

c) Účetnictví

d) Komunikace

 

8

6

2

Hospodářské trestné činy

8

6

Jsme přesvědčeni, že obsah studia, tak jak jej projektovali zkušení právníci, manažeři a ekonomové, položí dobrý základ pro rozvoj Vaší kariéry. Přes volitelný modul se může posluchač specializovat.

 

Přihláška ke studiu

 

foto

Další informace: +420 606 301 224
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA
Prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu ve vzdělávání
 
 

V následujícím textu uvádíme stručnou anotaci předmětů:

Úvod do soukromého práva
Cílem modulu je charakterizovat základní pojmy z oblasti soukromého práva a pochopit jejich aplikaci v praktických situacích.
Smluvní právo v praxi
Cílem modulu je charakterizovat relativní majetkové vztahy a provést účastníky úskalími smluvního práva v návaznosti na novelizaci soukromého práva od 1. 1. 2014
Obchodní korporace
Cílem modulu je analyzovat zákon o korporacích jako zvláštní předpis, který se zabývá úzce vymezeným okruhem právnických osob – obchodními korporacemi (spol. s ručením omezeným, akciovou spol., komanditní spol., veřejnou obchodní spol., evropskou spol. a evropské hospodářské zájmové sdružení) i družstev (tedy družstvo v užším smyslu, bytové družstvo, sociální družstvo a evropské družstvo). Základními podmínkami fungování od jejich založení, přes rozložení vnitřní struktury orgánů, odpovědnosti členů těchto orgánů, činnosti v rámci koncernů až po jejich zrušení.
Mezinárodní obchodní právo
Cílem modulu je definovat a vybudovat u posluchače kompetence v oblasti náležitostí závazkových vztahů, osobního statutu, vzniku a zániku závazků, věcně-právních účinků a možných způsobů řešení sporů z kupní smlouvy.
Správní právo
Úkolem tohoto modulu je podat komplexní obraz organizace legislativy veřejné správy pro oblast vnitřní správy, správy vnitřní bezpečnosti, správy obrany státu, správy v oblasti školství, správy vysokého školství, správy na úseku zdravotnictví a správy kultury.
Legislativa školství
Cílem tohoto modulu je komplexně popsat legislativu, kterou se řídí školy, školská zařízení a vzdělávací instituce včetně vysokých škol. Tento modul je určen vedoucím pracovníkům ve vzdělávacích institucích, učitelům a vychovatelům.
Legislativa zdravotnictví
Cílem tohoto modulu je obsáhnout legislativní normy a etické kodexy, kterými se řídí řídící pracovníci, lékaři a provozní pracovníci ve zdravotnických zařízeních.
Spolupráce manažera s bankami
Cílem tohoto modulu je vybavit manažery organizací potřebnými znalostmi o fungování bankovního systému v ČR a vybudovat kompetence spolupráce těchto manažerů s bankami.
Exekuční a insolvenční právo
Cílem modulu je seznámit se základními pojmy a instituty exekučního práva, insolvenčního práva hmotného a insolvenčního řízení. Absolvent porozumí základním pojmům a institutům exekučního a insolvenčního práva, vytvoří samostatně některé procesní úkony (např. přihlášku pohledávky), racionální návrhy v rámci exekučního řízení a na řešení úpadkových situací.
Pracovní právo
Cílem tohoto modulu je v návaznosti na nový občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014, nově definovat právní úpravu pracovněprávních vztahů, nové požadavky na úpravu pracovněprávních skutečností (lhůt, písemností, doručování, pracovní posudky, právy zaměstnance a jiných osob nahlížet do osobního spisu atd.). Součástí výuky je též ukázka judikatury k jednotlivým tématům.
Právo EU
Cílem tohoto modulu je rozšířit a utřídit informace právníkům, kteří působí jako top manažeři v podnicích a veřejné správy z oblasti práva EU, které musí dodržovat a předat jim zkušenosti z realizace, judikátů a dopadů nedodržení legislativy. Dále je stručně zmíněna problematika připravované dohody Transatlantické zóny volného obchodu a očekávané dopady na legislativu EU a postavení podniků.
Hospodářské trestné činy
Cílem tohoto modulu je seznámení studujících s výkladovými usneseními trestního zákona, dále seznámení s trestnými činy dotýkajícími se hospodářské soustavy České republiky a s postihy za tyto trestné činy, úloha orgánů činných v trestním řízení při rozkrývání trestné činnosti v hospodářské oblasti.
Metodika disertační práce
Cílem modulu je poskytnout posluchači metodickou pomoc při výběru tématu a vlastním zpracování disertační práce. V rámci modulu bude také veden vedoucí práce a oponent.
0
0
0
s2smodern

Novinky

Ukázky učebních textů