Dobrý podvečer, dnes je středa 26.7.2017, Svátek má Anna a zítra Věroslav

DBA studia na EPI s.r.o.

 

Exkluzivně zajištěné e-lerningové studium

 

Přijímáme přihlášky ke studiu pro akademický rok 2017/18 bez přijímací zkoušky.

Neváhejte a přihlaste se ještě dnes!

Přihláška ke studiu

 

Vážení klienti,

nabízíme Vám exkluzivní programy DBA. K 26. výročí založení naší instituce, dáváme v roce 2017 slevu pro prvních patnáct přihlášených a přijatých uchazečů v každé specializaci uvedených programů.

 

dba_1DBA    (Doctor Busines Administration)                         sleva         53 069,- Kč

 

Školné většinou platí zaměstnavatel. Školné můžete platit měsíčně. 

 

Přehled DBA specializací pro rok 2017:

 

Executive DBA Management 

Executive DBA Marketing 

Executive DBA Corporate Law and Business

 

dba_4

Z přehledu specializací vidíte, že ve všech případech jde o vysoce specializované profesní vzdělání, a proto rozhodnutí ohledně nostrifikace záleží na konkrétní firmě či instituci a na legislativě dané země. Titul DBA se v české i v zahraniční manažerské praxi běžně používá jako osvědčení o nejvyšším profesním vzdělání specialisty. Proto každý náš absolvent dostává mimo vlastní diplom DBA také tzv. Diploma Supplement, který prokazuje absolvované předměty i jejich kreditní úroveň. Tato prokázání špičkových manažerských dovedností a předpokladů obvykle vede k rychlému profesionálnímu postupu absolventa a personalistům dává větší jistotu při rozhodování o obsazení důležitých pracovních pozic.

 

 

Čím je typický doktorský profesní studijní program?

Profesně vzdělávací program DBA (Doctor of Business Administration) je završením manažerského vzdělání. Posluchač  je formován pro inovativní a strategické vedení středních a velkých pracovních týmů. Proto je toto studium, stejně jako PhD. v akademické obci, velice úzce specializované podle cíleného profesního uplatnění absolventa. Zatímco u PhD. se akademické programy zaměřují na získání kompetencí výzkumu vývoje studijního oboru a výuky na vysoké škole, DBA je ve vyspělých zemích zaměřen na znalost strategického řízení podniků a institucí, na pochopení a schopnost aplikace vývoje technologií a organizace práce v příslušném odvětví. PhD. je základem pro akademické pozice docentů a profesorů, DBA je základem pro vedoucí pozice náměstků a ředitelů středních firem a velkých firem, ředitelů útvarů velkých firem, ředitelů a generálních ředitelů. Je to tedy životní cesta, kterou prochází profesionál v podnikové a institucionální praxi při cestě ke svému vrcholu.

Pro naši formu DBA studia je typické, že vedeme své posluchače k tomu, aby do své práce v oblasti profesního, ale i osobního rozvoje, zapojili i své spolupracovníky. Investice se tak mnohonásobně a velmi rychle vrátí.

 

Obsah studia

Pro obě cesty je základem perfektní znalost svého oboru na globální úrovni a neustálé hledání nového – inovace a výzkum. Proto se každý program DBA na celém světě člení do dba_2dvou částí: první je vědecko-teoretická, která uvede posluchače do gnoseologie vědy a techniky, aby věděl, z jakých poznatků vychází. Obsahuje základy filosofie, aby doktorand mohl navázat na historii duševního bohatství vůdců naší civilizace, vybudování kompetencí výzkumu a seznámení se s cíli a metodologií výběru a zpracování disertační práce tak, aby vyhověla hlavním cílům studia a byla přínosem jak pro posluchače, tak i pro zaměstnavatele. Ve druhé části studia se posluchač specializuje do jím zvolené specializační oblasti, po odsouhlasení jeho cílů vědeckou radou. Součástí druhé části studia je formování profilu manažera, jeho rozvoj pokročilých manažerských schopností a dovedností s důrazem na efektivní strategická rozhodnutí, kreativitu a nacházení inovativních řešení.

K tomu patří také publikační činnost v odborných časopisech a ve sbornících na odborných nebo vědeckých konferencích (tři příspěvky), účast v profesních institucích (členství v jedné české nebo nadnárodní asociaci) a podíl na organizaci společnosti, protože i společenská angažovanost je podmínkou profesního úspěchu našeho absolventa. I v této oblasti může posluchač očekávat  pomoc naší vysoké školy.

 

Komu je studium určeno?

Výše uvedené cíle zdůvodňují, proč do tohoto programu vstupují posluchači, kteří mají alespoň čtyři roky praxe ve vedoucí funkci a jsou absolventi  Ing., MA, Mgr, MBA, LL.M., MSc., atd. Mimořádně mohou do tohoto studia vstoupit i úspěšní manažeři s dlouholetou praxí a odpovídajícími výsledky, absolventi středních škol s maturitou nebo VOŠ, ale v takovém případě je studium o rok delší a je vedeno zcela individuálně s plným využitím prokázaných neformálních znalostí a kompetencí, které uchazeč získal na významných provozních pozicích.

 

Systém studia

Na začátku studia si posluchač vypracuje ve spolupráci se svým školitelem v souladu se studijním programem a svým profesním zaměřením svůj studijní plán. Současně si promyslí téma disertační práce – své specifické profesní zaměření a cíle ve společenském postavení.

V průběhu každého semestru se musí posluchač setkat alespoň třikrát (jednou za dva měsíce) se svými školiteli. Na tomto setkání školitelé stručně proberou cíle studia předmětů v oblasti teoretické i praktické, organizaci studia, naplnění adresářů posluchače studijní dokumentací. Seminář je jednodenní, v sobotu. Školitel též poskytne pomoc posluchači v oblasti publikační a poradenské.

Součástí těchto seminářů je také prodiskutování problémů disertační práce posluchače.

Mimo tyto semináře pracuje posluchač individuálně, samostatně si organizuje procesní a společenskou angažovanost, ale v každém okamžiku má podporu svých školitelů prostřednictvím telefonu a vyspělých internetových technologií. K dispozici má e-learningové technologie.

dba_3Každý náš posluchač může po dohodě kdykoliv přijet na svoje školící pracoviště ke konzultaci, dokonce i se svými pracovními problémy. Perfektní práce našeho organizačního týmu zajišťuje vysokou efektivitu studia.

 

Individuální režim studia

V tomto nestandardním režimu si může doktorand zvolit individuální režim studia i odevzdání jednotlivých seminárních prací. Doktorand může komunikovat se školitelem prostřednictvím internetových a videokonferenčních technologií. Systém osobních kontaktů se školitelem si může doktorand domluvit po přijetí ke studiu.

 

Ukončení modulů

Po skončení výuky každého předmětu vypracuje posluchač seminární práci, ve které prokáže schopnost využití informací získaných studiem předmětu ve své praxi v rozsahu nejméně 10 stran v předepsané struktuře. Po ohodnocení této práce je posluchačovi předmět započítán. 

 

Ukončení studia

Posluchač ukončuje studium obhajobou disertační práce a závěrečnou zkouškou, která je dána obsahem a cíli studia. Disertační práce musí být vypracována v rozsahu minimálně 80 normostran textu v předepsané struktuře.

Závěrečná zkouška je v rozsahu nejvýše dvou hodin a sestává z obhajoby disertační práce a ústního přezkoušení v celkovém rozsahu studia vzdělávacího programu. Závěrečnou zkouškou se prověřují vědomosti a znalosti doktoranda a jeho schopnost uplatňovat poznatky získané studiem.

 

Délka studia

U všech našich specializací  DBA je délka studia 14 měsíců. V případě pracovního zatížení si může posluchač své studium i rozvolnit.

 

Školné

Programy DBA můžete studovat na kterékoliv vysoké škole, nebo prestižní vzdělávací instituci, prostřednictvím on-line technologií kdekoliv na světě. Obsahy studia i e-learningové technologie jsou všude přibližně stejné. To vše nabízíme i my. Ale rozdíl je ve školném. V ČR je průměr 169 400.- Kč.

Náš komplex oslaví v roce 2017 šestadvacet let existence a při této příležitosti poskytujeme prvním patnácti posluchačům výraznou slevu na školném ve výši 53 069,- Kč. Školné bude po slevě činit:

 

Celkem: 116 331,- Kč

 

Školné většinou platí zaměstnavatel. Pokud jste již zaplatili plnou částku 169 400.- Kč a nebo ji Váš zaměstnavatel zaplatí v době, než přijmeme patnáct studentů dané specializace, slevu ve výši 53 069.- Kč Vám vrátíme při zahájení výuky.

 

A ještě jeden dárek. Oproti drtivé většině nabídek můžete školné platit měsíčně, nikoliv, jak je většinou obvyklé, ve velkých částkách za čtvrtletí nebo celý semestr.

 

Neváhejte a přihlaste se ke studiu, nebo si vyžádejte další informace.

 

foto Telefon: +420 606 301 224
 e-mail:
hashesh@edukomplex.cz
 prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA
 Prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu ve vzdělávání