Dobrý večer, dnes je neděle 17.1.2021, Svátek má Drahoslav a zítra Vladislav

aahea_coinlogo-strom

 
Bachelor of Business Administration

  Profesní titul: BBA, psaný za jménem

Specializace:
Management  zahraničního obchodu

Garant:

Miroslav Mečár
Doc., Ing., CSc.

Specializace: 
Vedoucí provozu

Garant:

Hynek Dušek
Ing.

On-line studium

Využijte možnost studovat prostřednictvím internetových technologií, bez dojíždění, s možností zahájit studium již nyní!

Přihlásit se můžete zde:  Přihláška ke studiu

 

  • Akreditace: AAHEA USA a MŠMT ČR, zákon č. 111/1998 Sb., § 60, celoživotní vzdělávání
    BBA je profesní, nikoliv akademický titul. Píše se za jméno a bude udělen v souladu s naší institucionální akreditací AAHEA USA.
    MŠMT ČR, zákon č. 111/1998 Sb., § 60 – celoživotní vzdělávání, výstupem je osvědčení podle § 60 zákona o vysokých školách
  • Délka studia: Jednoroční, profesně orientované studium
  • Forma studia: On-line studium

 

Informace o studiu

bba-1Studijní program BBA (Bacholor of Business Administration) je ve světě chápán jako klasický program bakalářského stupně manažerského profesního vzdělávání. Obsah studia prezentuje základní klasické pojetí manažerského studia BBA tak, jak je ve světě standardní.

Program BBA je profesní vzdělávání, které je určeno pro uchazeče s minimálně středoškolským vzděláním s maturitou. Dvousemestrální studium probíhá formou on-line prostřednictvím internetových technologií. 

V on-line formě studia má student k dispozici tutory a akademické pracovníky, kteří mu pomáhají. K dispozici má také elektronické studijní texty, samodiagnostické testy, videonahrávky.

BBA program je projektován tak, aby posluchačům poskytl teoretické vysokoškolské znalosti základních oblastí vědních disciplín, které potřebuje vedoucí pracovník, nebo specialista v oboru. Posluchači se mohou specializovat na Management zahraničního obchodu nebo Vedoucí provozu. Vzdělání využijí jednatelé podniků, podnikatelé, pracovníci v provozních funkcích v podnicích, v obchodních a marketingových útvarech, vedoucí a pracovníci sekretariátů atd.

 

Systém studia

bba-2

Na začátku každého měsíce dostane posluchač veškerou dokumentaci k danému předmětu. Po skončení výuky každého předmětu vypracuje posluchač seminární práci v rozsahu 3 stran. Cílem seminární práce je aplikovat nastudovanou teorii do své práce. Po vyhodnocení této práce je studentovi předmět započítán. Na konci studia vypracuje posluchač závěrečnou práci o rozsahu 20 stran. Tu obhájí před komisí, které předsedá docent nebo profesor. Obhájením získá profesní titul BBA. Diplomy jsou absolventům předávány na slavnostní promoci.

Absolventi tohoto programu získají dovednosti k výkonu práce na pozicích středního a vyššího managementu a případně také ke studiu navazujícího MBA programu, kde mohou požádat jako naši absolventi o slevu na školném.

 

 Obsah studia 

 

Kredity

   

Zimní semestr

Letní semestr

Teorie a praxe obchodu

3

 

Komunikace

6

 

Informatika

6

 

Management

8

 

Marketing

7

 

Mezinárodní marketing

 

10

Digitální ekonomika

 

6

Strategický management

 

6

Volitelný předmět:
Světová ekonomika (Manažer obchodu)

 

8

Volitelný předmět:
Ochrana osobních údajů - GDPR (Vedoucí provozu)

 

8

 

bba-3

 

 

 

 

 

 

 

bba-4

 

 

 

 

 

 


Telefon: +420 603 470 951|e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Teorie a praxe obchodu                       

Obsahem tohoto modulu je problematika základů obecné teorie obchodu, vnitřního  trhu,  aplikace hospodářské politiky v oblasti obchodu, analýza teorií obchodu, teorie zahraničního obchodu,  úvod do teorie aukce

market profile, group buying model, dropshipping, obchodní model podle WOOT, obchodní model swap tree, co je ještě obchod a co už je marketing, budoucnost obchodu, atd.

Efektivní komunikace

Význam komunikace v současné společnosti, emocionální a vztahová inteligence, rétorika
a osobní komunikační systém manažera ve školství, profesní komunikační systém manažera ve školství, normy pro úpravu písemností, komunikace a řízení změn, konflikty a řízení krizí, politika a komunikace, specifika komunikace ve škole a ve třídě.

Informatika                                              

Tento modul uvádí posluchače do problematiky informačních a komunikačních technologií. Je určen především těm posluchačům, kteří buď nemají potřebné kompetence pro využití Office - Wordu a Excelu, PowerPoint, Outlook v jejich práci, nebo tyto dnes již klasické nástroje sice používají, ale mají zájem se seznámit s novinkami ve verzi pro rok 2019 (pro operační systémy Windows a macOS) , včetně  Word, Excel a PowerPoint pro tablety s Androidem, aplikacemi   pro telefony. Zváží možnosti využívání  Inteligentního  vyhledávání Vám v aplikacích Word, Outlook, Excel a PowerPoint, Read Aloud a Text Spacing, funkce Focus Inbox, nových výkonných funkcí pro Excel pro analýzu dat, pro nové vzorce a grafy, funkcemi jako Morph Zoom pro PowerPoint atd.

Management a  Marketing

Modul management vytváří základ pro studium dalších předmětů Svět se potácí s globální nejistotou, jakou ještě nezažil. Dnešní management je o rychlých změnách, zkrácené době pro rozhodování i inovace a především o mladé generaci, která už v práci odmítá trávit veškerý čas. Byznys nemá moc času na to, aby analyzoval. Náš absolvent se musí přeorientovat na permanentní inovace, na rychlé zavádění novinek.

Od moderního manažera se očekávají úplně jiné vlastnosti. Musí být zvědavý, toužit po změně, mít odvahu pro boj a počítat s tím, že ne každá novinka se ihned shledá s pochopením. Klíčové jsou nové nápady a především – schopnost realizovat je co nejrychleji. Proto jsou tyto problémy cílem rozvoje manažerských kompetencí našich posluchačů. Samozřejmě, že základem jsou klasické metody řízení. Jen s nimi, bez respektování nové situace, ale dnes manažer neprorazí.

Součástí studia tohoto předmětu je stručné seznámení s globálním vývojem podnikatelského prostředí světa a odtud vyplývající potřebou inovace strategického řízení podniků.

Modul marketing navazuje svým obsahem a pojetím na výuku managementu. Na úspěšnost (ziskovost) komerčního projektu nebo firmy mají vliv tři věci. Marketing, obchod a management.

Marketing, který má zajistit dostatek nových zákazníků (Neustále sledujeme a měříme obrat u nových zákazníků).

Obchod má zajistit dodatečný příjem do firmy (Neustále sledujeme  a měříme: celkový obrat z prodeje).

Management, který má zajistit, že firma nebo projekt bude co nejefektivnější (Měříme: ziskovost).

Současný marketing se během posledních deseti let zásadně změnil. Ale i dnes v podléhá informačnímu mixu, který nabízí internet. Moderní marketing se snaží správně vyhodnotit reakce zákazníka a bleskově na ně reagovat.

Stejně jako u modulu Management se snažíme propojit klasický marketing s „novým“ marketingem a vedeme posluchače, aby pro svoji firmu analyzovali potřebné změny.

Mezinárodní marketing

Cílem předmětu je aktivně připravit posluchače na skutečnost, že budoucnost firem spočívá v jejich zapojení do mezinárodní dělby práce a vstupu na mezinárodní trhy s cílem hledání nových odbytišť, dosahování vyšší efektivity, prodloužení cyklu tržní životnosti výrobku, vazbě na silný kapitál a přístupu ke špičkovým technologiím. Nadnárodní tržní prostředí vyžaduje specifické znalosti a dovednosti při rozhodování vedení firmy o strategii v tomto mezinárodním prostředí. Student se také seznámí s hlavními surovinovými komoditami a jejich distribučními kanály. Obsahem předmětu je problematika mezinárodního marketingu, jeho definice, základní pojmy, vliv vnitřního a vnějšího prostředí v mezinárodním marketingu, MIS v zahraničním obchodě, výzkum a plánování na mezinárodních trzích, kupní chování spotřebitelů na globálních trzích, rozhodovací procesy a životní cyklus výrobku v zahraničním obchodě, volba zahraničního trhu, organizační struktura podniku působícího na zahraničních trzích, produktová politika v mezinárodním marketingu, specifika ceny a distribuce v mezinárodním obchodě, aplikace analýzy strategie firem na globálních trzích, včetně marketingového výzkumu tohoto prostoru, segmentace cenové politiky, distribučních kanálů a vlivu sociální politiky, globální strategie, ICT podpora strategického a mezinárodního marketingu, marketingové řízení firem působících na mezinárodních trzích, řízení marketingových činností na zahraničním trhu, včetně řízení procesů vzniku a řízení strategických aliancí.

Digitální ekonomika

Obsah tohoto předmětu ve druhém semestru má předat studentovi informace o principech a cílech digitální ekonomiky a vybudovat u něj znalosti a kompetence pro to, aby se mohl stát nositelem změn v této oblasti ve svém podniku i společnosti. Z tohoto pohledu je koncipován obsah předmětu, v němž se posluchač nejprve seznámí s principy tří fází vývoje digitální ekonomiky podle  Eryk Brynjolfssona. Absolventi tohoto studijního programu vstoupí do plně zasíťované digitální ekonomiky, a proto je cíle předmětu je dostatečně seznámit s postupem práce na takové síťově organizované technologii a s faktory ovlivňující síťově orientovaný podnik. Pochopí také principy vznikající síťové inteligence v tomto systému. Pochopí principy a možnosti umělé inteligence, její vývojové tendence a změny v organizaci výrobních a obslužných procesů na bázi umělé inteligence, včetně dopadu na změnu profilu pracovního trhu a potřeby rozvoje lidských sil svého zaměstnavatele. Důležité je, aby si také uvědomil a naplánoval potřeby svého profesionálního rozvoje, aby si udržel trvalou konkurenceschopnost. Důraz je kladen také na to, aby uměl využívat strategie virtualizace při zvažování nákupu výrobních prostředků Významná část učiva je věnována tvorbě, uložení a zpracování dat. Student pochopí specifika obsahu a tvorby klasických dat a big dat. Proto je v učebním plánu věnován dostatečný prostor pojmům a technologiím pro big data, datové sklady, datamining, cloudy a cloud computing. Pochopí význam a cíle eCommers, jednotného digitálního trhu a eEkonomiky obecně, včetně možných variant strategií dalšího vývoje. Protože absolvent studijního programu Ekonomika a management bude tvůrcem vývoje budoucí společnosti, jsou do obsahu toto předmětu zařazena témata eGovernment a problematika Národního cloudu. Studium tohoto předmětu položí základy znalostí a kompetencí studenta v oblasti kybernetické bezpečnosti. Pomůže studentovi také hledat odpověď na otázku, zda současný stav ekonomiky je pátým cyklem Kondratěva, nebo metamorfózou civilizace. Významnou součástí obsahu studia je příprava studenta na jeho roli v oblasti transferu těchto znalostí do podnikové a společenské sféry života a schopnosti projektování takových programů s využitím nejen odborných znalostí, ale také motivačních a dalších „měkkých“ technologií.

Strategické řízení firmy

Strategické řízení firmy je její správné zaměření na několik následujících let. Z této jednoduché definice cítíme, jak je to v současné diskontinuální situaci podnikatelského prostředí, složité. Podaří li se  to ale, zvýší se brzy výkonnost firmy několikrát. Mnoho firem má propracované strategické plány, ale změna geopolitických podmínek, rychlý nástup technologií a změny v globálním obchodě vyžadují inovaci těchto plánů. Posluchač si promyslí, co je právě nyní třeba učinit.

Světová ekonomika

České výrobní podniky jsou orientovány na zahraniční odběratele. Jejich obchodní prostředí se významně mění s tím, jak se mění chápání světového obchodu ze strany USA, EU a Číny.  Manažeři musí dobře sledovat politický vývoj a směřování zemí do mocenských bloků, protože při špatném odhadu vývoje politické orientace země mohou ztratit mimořádně vysoká aktiva. Proto vedeme v průběhu studia posluchače ke sledování současného diskontinuálního vývoje globální politiky i obchodu. Zdá se, že situace bude v následujícím období ještě mnohem složitější.

Ochrana osobních údajů

Cílem modulu je dobře se seznámit s GDPR a jakmile vyjde zákon, regulující tuto problematiku v ČR, i s jeho požadavky. Následně na požadavky těchto norem promyslet si specifika projektu jejich realizace v instituci. Výstupem tohoto modulu bude podrobné seznámení se zněním stávajících norem, především GDPR a promyšlení povinností a cílů jednotlivých útvarů a pracovníků, včetně organizační struktury, doplňků pracovních smluv, dopadu na obchodních smluv, se zněním nově přijímaných zákonů a dalších norem atd.

[/pb_text][/pb_column][/pb_row]

Novinky

Ukázka závěrečných prací