Dobrý večer, dnes je sobota 19.9.2020, Svátek má Zita a zítra Oleg

Výzkum, vývoj a inovace – tvůrčí činnost
 

Výzkum, vývoj a tvůrčí činnost naší vysoké školy musí odpovídat její profilaci. Proto byla naše tvůrčí činnost plně podřízená cílům současného znění, ale i novele Zákona o vysokých školách. Všichni naši vyučující musí být profesně aktivní v předmětech, které zabezpečují. V každém okamžiku musí být připraveni prokázat odbornost tak, jak to určují Standardy Národního akreditačního úřadu.

Aplikovaný výzkum a vývoj a tvůrčí činnost byl zaměřen na:

 • Aplikovaný výzkum pro rozvoj technologií profesní vysoké školy
 • Aplikovaný výzkum pro rozvoj studijního oboru
 • Aplikovaný výzkum pro podporu podniků regionu

Úlohy byly součástí našeho IGS a byly vyhodnocovány vždy po skončení semestru.

Hodnocení kvality akademického sboru z pohledu tvůrčí činnosti

Interní aplikovaný výzkum
 

Přechodem EPI s.r.o. na transformaci na profesní vysokou školu mohli akademičtí pracovníci využít své silné stránky – zkušeností a propojením s praxí. Současně jsme mohli uvolnit starší profesory a docenty, kteří nám poctivě pomáhali v minulosti. Zaměření transformace tvůrčí činnosti bylo determinováno strategickými dokumenty.

V současné době není v ČR ani v zahraničí profesní vysoká škola, která by si za cíl své činnosti dala plnou podporu regionům při transformaci sociálního i technologického prostředí při přechodu na čtvrtou průmyslovou revoluci, digitální ekonomiku, internet věcí, podporu rozvoji digitální gramotnosti občanů, pomoc doplnit si digitální kompetence tak, aby se mohli tito lidé uplatnit v období transformace pracovního trhu, při nástupu robotů do průmyslu (Průmysl 4.0). V roce 2016 naši akademičtí pracovníci zpracovali koncepci vnitřních procesů EPI s.r.o. a transferu HIT do regionů, v nichž naše vysoká škola působí.

V roce 2016 vypracovali a zahájili první fázi následujícího harmonogramu:
V první fázi (2017 – 2019) vybudují laboratoře pro simulaci základních jevů v oblasti digitálních technologií a digitální ekonomiky a digitálního trhu. Pilotní projekt proběhl v roce 2016.

Ve druhé fázi (2020 – 2022) budou vyvíjet a zprovozňovat laboratoře v souladu s vývojem technologií a potřebami regionu.

Součástí práce akademických pracovníků v oblasti tvůrčí činnosti v roce 2016 byl interní aplikovaný výzkum vzdělávacích technologií profesního zaměření v oblasti digitální ekonomiky, robotiky, internetu věcí, bezpečnosti dat, podnikových informačních systémů atd.

Aplikovaný výzkum problémů aplikace digitální ekonomiky a Průmysl 4.0 uskutečněný v rode 2016:

1.   Bezpečnost informačních systémů
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. V. Sedláček, CSc.
Řešitelé: Doc. RNDr. V. Sedláček, CSc.;  Ing. Jurča, PhD.

2.   Strategie digitálního rozvoje lidských zdrojů
Hlavní řešitel: Prof. Mgr. I. Hashesh, PhD., MBA
Řešitelé: Prof. Ing. O. Kratochvíl, CSc., PhD., MBA; Prof. Mgr. I. Hashesh, PhD., MBA

3.   Využití matematických metod a metod umělé inteligence do řešení problémů digitální ekonomiky a digitálních trhů
Hlavní řešitel: Ing. J. Petrucha, PhD.
Řešitelé: Doc. Ing. D. Bartoněk, CSc.; Doc. RNDr. P. Kovařík, CSc.; Doc. RNDr. D. Hricišáková, CSc.

4.   Software a hardware pro podporu digitalizace provozů
Hlavní řešitel: Ing. P. Cícha
Řešitelé: Ing. P. Cícha; Ing. J. Petrucha, PhD.;  Bc. L. Solárik; Ing. R. Jurča, PhD.; Doc. RNDr. V. Sedláček, CSc.;  Bc. F. Kopta, MSc.

5.        Problémy světové ekonomiky v globalizujícím se světě v období Průmysl 4.0
Hlavní řešitel: Prof. Ing. O. Kratochvíl, CSc., PhD., MBA
Řešitelé: Prof. Mgr. I. Hashesh, PhD., MBA; Mgr. Ing. P. Houšť, MBA;  Ing. I. Matušíková, B.B.S., DiS., MBA;  Doc. Ing. M. Mečár, CSc.

6.   Výzkum účetních a daňových aspektů podnikatelského prostředí ČR
Hlavní řešitel: Ing. Iveta Pištěková
Řešitelé: Ing. Iveta Pištěková, Ing. Martina Černá

Publikační činnost
 

Do roku 2015 se EPI, s.r.o. potýkal s nedostatečnou publikační činností tehdejších akademických pracovníků. Pro rok 2016 a dále se tato oblast stala prioritní. V roce 2015 a 2016 bylo třeba určit cílové oblasti publikační činnosti tak, aby se EPI, s.r.o. zařadil do publikačních zdrojů v oblasti profesního zaměření. Akademičtí pracovníci se museli naučit úspěšně procházet recenzemi na mezinárodních konferencích v EU i okolním světě.

Publikační činnost v tomto roce musela dále podpořit i následující cíle:

a) Doplnit studijní texty pro nově koncipované profesní studijní programy. Uvádíme přehled těchto textů vydaných v roce 2016:

 • Management systému informační bezpečnosti
 • Základy práva
 • Efektivní komunikace manažera
 • Základy občanského práva procesního
 • Správní právo
 • Marketing
 • Management
 • Strategický management malých a středních podniků
 • Řízení lidských zdrojů
 • Podniková kultura, etika a společenská zodpovědnost

V roce 2016 byly dále zpracovávány následující studijní materiály, které budou vydány v roce 2017:

 • Digitální technologie
 • Digitální ekonomika
 • Světová ekonomika

b) Představit výsledky tohoto aplikovaného výzkumu na mezinárodních konferencích tak, aby akademičtí pracovníci budovali image EPI.

Uvádíme přehled takto publikovaných prací:

Opatření:
Akademická obec významně posílila publikaci v recenzovaných časopisech také v zahraničí. U profesní vysoké školy je třeba, aby publikační činnost byla proporcionálně rozdělena mezi akademické a profesní oblasti. Cílené zaměření publikace našich akademických pracovníků z tohoto pohledu odpovídala profilu profesně zaměřených bakalářských studijních programů.

Publikace akademických pracovníků v zahraničí v roce 2016:

 • CICHA, P; BRZOBOHATY, J.; KOPTA, F., Remote verification of Kirchhoff´s current law. In the International scientific konference knowledge based sustainable economic development (ERAZ 2016), Belgrade, Republic of Serbia, ISBN 978-86-80194-03-5
 • JURCA, R.; CICHA, P.; KOUDELA, P., Using modern information and communation technologies in education proces. In the International scientific konference knowledge based sustainable economic development (ERAZ 2016), Belgrade, Republic of Serbia, ISBN 978-86-80194-03-5
 • CICHA, P.; JURCA, R.; KOUDELA, P., Remote measurement of the power supply load characteristic. In the International Scientific Conference & International Workshop Present Day Trends of Innovations 2016 (DTI 2016), Łomża, ISBN 978-83-60571-43-9
 • PLANDER, I. STEPANOVSKY P.: An Interdisciplinary Approach to the Design of Multiphysics Mechatronic Systems: The Electrostatic Actuator Design Case Study. In: Proceedings of14th International Symposium MEMS 2016, Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology Bratislava, Slovakia, May 25-27, 2016,16-26.
 • PLANDER I., VLNKA J., STYSKALA V.: Next Generation of Computing Systems: Artificial Intelligence. In: Proceedings of International Conference Catholic University, Poprad, 21-22 April, 2016, 1-9.
 • PETRUCHA, J.; JURČA, R.; BARTONĚK, D. DESIGN OF DATABASE APPLICATIONS IN MOBILE DEVICES WITH OS ANDROID. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-58-2 / ISSN 1314-2704, June 28 - July 6, 2016, Book2 Vol. 1, 173-180 pp, DOI: 10.5593/SGEM2016/B21/S07.023.
 • PETRUCHA, J. ,VESELÁ, R., KOVAŘÍK, P., The Prediction of Criminal Phenomena by Using Neural Network“. XXIX. DidMatTech 2016, Eötvös Loránd University Budapest, Hungary.
 • BARTONĚK, D.; BUREŠ, J., Optimization of Route in Field at Precise GNSS Positioning, příspěvek na konferenci 6th International Conference on Cartography and GIS, ISSN 1314-0604, pp 752 – 757, Bulgarian Cartographic Association, Bulgaria, 2016. (Bude indexováno v databázi Web of Science během roku 2017)
 • BARTONĚK, D.; BUREŠ, J; VOJKUVKA, M.; VÁVROVÁ, E. INFORMATION SYSTEM OF STRUCTURAL MONITORING. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-58-2 / ISSN 1314-2704, June 28 - July 6, 2016, Book2 Vol. 1, 705-712 pp, DOI: 10.5593/SGEM2016/B21/S08.088. (Bude indexováno v databázi SCOPUS do konce roku 2016, začátkem roku 2017 v databázi Web of Science)
 • BARTONĚK, D.; VACKOVÁ, E.; JEŽEK, J. DESIGN OF CARTOGRAPHIC SYMBOLS FOR THEMATIC DIGITAL MAP. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-60-5 / ISSN 1314-2704, June 28 - July 6, 2016, Book2 Vol. 3, 151-158 pp, DOI: 10.5593/SGEM2016/B23/S11.020. (Bude indexováno v databázi SCOPUS do konce roku 2016, začátkem roku 2017 v databázi Web of Science)
 • HRICIŠÁKOVÁ, D., JABLONICKÁ, J. Prvočísla ako podmnožina prirodzených čísel. 10. Didaktická konferencia, Dubnica nad Váhom, DTI, 2016. ISBN 978-80-89732-67-8
 • DRGA, J., PETRÍK, K., CSATÁRYOVÁ, M., CHOVANEC, J., HRICIŠÁKOVÁ, D., ŠIMKOVIČ, S.: Vizuálne pozorovania meteorov ako alternatívne laboratórne cvičenia z fyziky. Slovenská fyzikálna spoločnosť, Zborník príspevkov, 2016. ISBN 978‐80‐971450‐8‐8
 • SEDLÁČEK V.: The Valid Current Version of the Standard ČSN ISO/IEC 27001:2014, Digital Economy World, březen 2016, ISSN 2464-5303.
 • KRATOCHVÍl, O. ; HASHESH, I. Internal Marketing Enhances Business Performance. The 4th International Conference on Marketing (ICOM-2016) Bangkok, Thailand under the theme of “The Changing face of marketing: trends, opportunities and challenges”. May 2016.
 • KRATOCHVÍl, O. ; HASHESH, I. A Model of the Individual Competency Development of a Manager. 2nd International Conference on Education and Distance Learning (2ndICEDL 2016). Colombo, Sri Lanka. July 2016.
 • KRATOCHVÍl, O. ; HASHESH, I. The Educational Systém as a Significant Factor in Global Competitiveness. 2016 Interdisciplinary Conference on Education, Leadership, Sciences, and Humanities | Social Sciences and Public Policy Conference, Washington DC, USA. May 2016.
 • WAGNER, J.: R & D support from the state budget, Dinner Session II, Financial Instruments and Investment in R&I , In: Proceedings,  SET Plan Conference 2016 – CEEC X, Bratislava, 30. 11. – 2. 12. 2016, vyžiadaný príspevok;

 

Výzkum názorů lidí v regionu Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště

Před Vánocemi realizovali studenti soukromé vysoké školy, Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice a jejich akademičtí pracovníci drobný výzkum názorů lidí v regionu Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště.

Skupina respondentů byla genderově vyvážená (cca 50% mužů a 50% žen) a jednalo se majoritně o mladší a střední generaci.

Výzkum měl  zjistit, nakolik se generace Y  obává z transformačních změn  pracovního trhu s nástupem digitální ekonomiky, čtvrté průmyslové revoluce a internetu věcí.
Ukázalo se, že z přicházející transformace pracovního trhu mladá  a střední generace obavy nemá. Významně však chápe potřebu dalšího vzdělávání, což by měl být signál pro politické strany, aby této oblasti poskytly plnou podporu. Podpora by měla však směřovat přímo k lidem.

Dále nás zajímalo, jak hodnotí generace Y dlouhodobý vývoj ekonomiky ČR, nezávisle na politické vládnoucí síle. Především jak hodnotí vstup ČR do EU, ale také jejich současný  názor na myšlenku vstupu do eurozóny.
Výzkum ukázal, že respondenti hodnotí ekonomický vývoj naší země převážně pozitivně. Obavu však prokázali ze vstupu ČR do Eurozóny.

V současné době se přiostřují sociální vztahy ve společnosti nejen v ČR, ale v celé naší civilizaci. Zajímalo nás proto, zda tato frustrace může mít původ v nespokojenosti se svým pracovním postavením a podmínkami práce. Výzkum ukázal, že v případě našich respondentů tomu tak není, a proto se v následujících výzkumech cíleně  zaměříme mimo jiné i na další kritické sociální faktory naší společnosti.

Zajímalo nás také, nakolik se tato střední generace obává imigrantů. Nedůvěra k imigrantům je celkem rovnoměrně rozložena v celé škále hodnotícího kritéria.  Obava z imigrantů však v naší  skupině respondentů je mírně převažující.

Grafy:

Novinky

Ukázka závěrečných prací